Hoppa till innehåll

Vårens utlysning för understöd ur EU:s fonder för inrikes frågor inleds den 1 mars 2024

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 9.03
Pressmeddelande

Inrikesministeriet inledde vårens utlysning av understöd ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) den 1 mars 2024. Understöd kan sökas fram till den 28 mars 2024. Sammanlagt cirka 21,6 miljoner euro kan sökas som understöd. Närmare information om utlysningen finns i de fondspecifika utlysningarna.

Cirka 11,2 miljoner euro kan sökas som understöd ur AMIF-fonden

Det belopp som kan sökas som understöd för åtgärder enligt AMIF-fondens specifika mål 1 Europas gemensamma asylsystem uppgår till cirka 5,9 miljoner euro. Understöd kan sökas för tre åtgärder enligt det specifika målet:

 • 1A2 Förbättrande av effektiviteten och beredskapen i asylförfarandet
 • 1B1 Stödjande av asyl- och mottagningssystemets kapacitet
 • 1B3 Förstärkande av en lyckad flyttning till kommunen

Det belopp som kan sökas för åtgärder enligt det specifika målet 2 Laglig migration och integration uppgår till cirka 3 miljoner euro. Understöd kan sökas för två åtgärder enligt det specifika målet:

 • 2D3 Utveckling av handledningskompetens bland alla som arbetar med integration, nätverkssamarbetet och det lokala samarbetet samt stärkande av informationsgrunden 
 • 2D4 Utveckling av social- och hälsovårdstjänster och tjänstehelheter för att främja välbefinnande hos tredjelandsmedborgare i utsatt ställning

Det belopp som kan sökas för åtgärder enligt det specifika målet 3 Återvändande och återintegration uppgår till cirka 2,35 miljoner euro. Understöd kan sökas för alla åtgärder enligt det specifika målet, inklusive för operativt stöd.

Beroende på genomförandeåtgärd kan understöd sökas av offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer, såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag.

Cirka 9,4 miljoner euro kan sökas som understöd ur ISF-fonden

Det belopp som kan sökas som understöd för åtgärder enligt ISF-fondens specifika mål 2 Gränsöverskridande samarbete uppgår till cirka 3,1 miljoner euro. Understöd kan sökas för alla åtgärder enligt det specifika målet:

 • 2A1 Deltagande i operativt samarbete
 • 2B1 Koordination, samarbetsmodeller, nätverk, metoder för informationsutbyte, utbildning för att främja samarbetet 
 • 2C1 Sändning av kontaktpersoner till internationella samarbetsorgan

Under vårens ansökningsomgång kan dessutom ett belopp på cirka 300 000 euro sökas för operativt stöd enligt det specifika målet 2.

Det belopp som kan sökas för åtgärder enligt det specifika målet 3 Förebyggande och bekämpning av brottslighet uppgår till cirka 6,3 miljoner euro. Understöd kan sökas för alla åtgärder enligt det specifika målet:

 • 3A1 Kompetensutveckling
 • 3B1 Samarbete, delning av god praxis, utveckling av verksamhetsmodeller
 • 3C1 Stöd-, skydds- och informationsåtgärder och utveckling av verksamhetsmodeller
 • 3D1 Upphandlingar av utrustning, verktyg och annan infrastruktur
 • 3E1 Åtgärder för att skydda kritisk infrastruktur och medborgare

Beroende på genomförandeåtgärd kan understöd sökas av myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag samt andra offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer.

I denna ansökningsomgång kan understöd inte sökas för ISF-fondens specifika mål 1. 

Cirka 980 000 euro kan ansökas som understöd ur BMVI-finansieringsinstrumentet

Utlysningen omfattar endast finansiering enligt det specifika målet 1 för särskilda åtgärder som har samband med interoperabilitet mellan EU:s informationssystem. Finansieringen kan användas för att förbättra färdigheterna hos slutanvändare av informationssystem vid behandling av identitetsuppgifter och för att stärka Sirenkontorets kapacitet. 

På grund av finansieringsinstrumentets karaktär kan understöd endast sökas av 
Gränsbevakningsväsendet, polisen, Migrationsverket och Tullen.

Ansökningsmaterial och -utbildningar till stöd för sökande

Vi kommer att ordna utbildning och frågestunder för de sökande i februari–mars. I utbildningarna ger vi de sökande anvisningar om ansökningsprocessen och utarbetandet av ansökningar. Under frågestunderna kan du ställa frågor direkt till en företrädare för den förvaltande myndigheten och lära dig av frågor som andra sökande ställer.

Ytterligare information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
Noora Vahervaara, specialsakkunnig, tfn 0295 488 265, [email protected] (ISF)
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected] (BMVI)