Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om näringsförbud på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 10.01
Pressmeddelande
Kuvassa on iPad ja kädet.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om näringsförbud och handelsregisterlagen. Remissyttranden kan lämnas fram till den 18 juni 2024.

I fortsättningen när en person beläggs med näringsförbud kan man som en del av helhetsbedömningen beakta om personen belagts med näringsförbud eller gjort sig skyldig till brott i affärsverksamheten i en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom införs bestämmelser om informationsutbyte om näringsförbud. Propositionen hänför sig till genomförandet av EU:s direktiv om bolagsrätt (EU) 2017/1132, som ändrats genom direktiv (EU) 2019/1151.

Enligt gällande lag kan en person beläggas med näringsförbud om personen av andra orsaker än betalningsoförmåga i affärsverksamheten väsentligt har försummat lagstadgade skyldigheter i anslutning till affärsverksamheten eller personen i affärsverksamheten har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande som inte kan betraktas som ringa. En förutsättning för att en person ska beläggas med näringsförbud är dessutom att personens verksamhet som helhet betraktad bör anses vara skadlig för gäldenärer, avtalsparter, de offentliga finanserna eller sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

I propositionen föreslås dessutom att handelsregisterlagens bestämmelse om hörande av Finansinspektionen förtydligas.

Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i augusti 2024. Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2025.

Mer information:

Jyri Oksanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet 029504 7123