Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbets- och näringsministeriets budget för 2022: Målet är att påskynda hållbar tillväxt genom sysselsättning och investeringar

Utgivningsdatum 27.9.2021 11.24 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 16.26
Pressmeddelande
Budget 2022

”Att påskynda hållbar tillväxt är den viktigaste frågan i vår budget för det kommande året. Detta innebär ökade satsningar på en god skötsel av sysselsättningen och tillgången på kompetent arbetskraft samt på utveckling av investeringsmiljön, innovationer och koldioxidsnålhet”, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä om arbets- och näringsministeriets budget för 2022.

Sysselsättningstillväxten stöds i synnerhet genom förbättrad service för arbetssökande

Regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Målet är att uppnå 80 000 nya sysselsatta. 

Sysselsättningstillväxt eftersträvas i synnerhet genom utveckling av arbetskraftsservicen. Utöver den nordiska modellen för arbetskraftsservice och ett bolag som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra ska det genomföras ett flertal andra sysselsättningsåtgärder som regeringen beslutat tidigare om för att höja sysselsättningsgraden.

EU:s återhämtningsinstrument erbjuder ett betydande stöd för att förbättra tjänsterna: För genomförandet av en nordisk modell för arbetskraftsservice föreslås det finansiering på 83 miljoner euro från återhämtnings- och resiliensplanen. För aktiekapitalet i det nya bolag med specialuppgifter som förslås bli bildat i syfte att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra föreslås ett anslag på 10 miljoner euro och för statsunderstöd för sysselsättning av partiellt arbetsföra likaså ett anslag på 10 miljoner.

När det gäller främjande av sysselsättningen av unga har Navigatorerna en viktig roll. För att stärka Navigatorernas sektorsövergripande kompetens föreslås 3,25 miljoner euro, som anvisas till kommunerna i form av medfinansiering.

Viktigt att locka utländska experter och att ordna med en smidig inresa för dem

Finländska företag behöver experter från utlandet. Den färdplan för arbets- och utbildningsrelaterad invandring som regeringen fastställde vid budgetförhandlingarna samlar åtgärder som ska göra Finland till ett lockande land att arbeta och studera i och invandringsprocessen enkel och smidig.

Under 2022 skapar regeringen en s.k. expressfil på två veckor för att främja arbetskraftsinvandringen. Elektroniska ansökan om uppehållstillstånd för specialsakkunniga och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar ska avgöras inom 14 dygn från det att ansökan lämnats in. 

Regeringen stärker Migrationsverkets resurser. För att göra arbetskraftsinvandringen och behandlingen av ansökningar smidigare underlättas och försnabbas verkets e-tjänster med hjälp av automatisering.

För att främja arbetskraftsinvandringen ökas också arbets- och näringsbyråernas och Business Finlands omkostnader samt digitaliseringsfinansieringen. Med tilläggsfinansiering inrättas stödstrukturen Work in Finland för att stödja invandring av kompetent arbetskraft.

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice som riktas till skötseln av sysselsättningen i sin helhet reserveras 286 miljoner euro, vilket är nästan 10 miljoner euro mer än i år.

Beslut om den sysselsättningshelhet på 110 miljoner euro som regeringen enades om vid sina halvtidsöverläggningar fattas senast den 15 februari 2022.

Investeringsmiljöns attraktionskraft stöds bland annat genom att tillståndsprocesserna görs smidigare

Genom de många beslut som regeringen fattat utvecklas investeringsmiljöns attraktionskraft och stöds investeringar. Tillståndsprocesserna görs smidigare genom att man bland annat via programmet för hållbar tillväxt ökar resurserna för olika tillståndsmyndigheter med 4 miljoner euro 2022. I syfte att stödja tillväxt och investeringar fortsätter dessutom rätten till dubbla avskrivningar vid maskin- och anläggningsinvesteringar till utgången av 2025. 

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde eftersträvas koldioxidneutralitet genom bland annat färdplaner för koldioxidsnålhetskartor

Vid budgetmanglingen kom regeringen överens om åtgärder för att säkerställa att Finland är klimatneutralt före 2035. 

Investeringar i hållbara energilösningar och utsläppssnål teknik stöds. Minskningen av industrins utsläpp sker främst genom verkställandet av färdplanerna för koldioxidsnålhet inom olika branscher. Regeringen påskyndar också olika former av värmeproduktion som inte baserar sig på förbränning, till exempel utnyttjande av spillvärme, miljövärme och geotermisk värme.

Regeringen bereder i anslutning till budgetpropositionen en lag om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin. Stödet sporrar allt effektivare till klimatneutral produktion och till elektrifiering av energiintensiva företag och beaktar den kostnadsrelaterade konkurrenskraften.

Storleken på det stöd som betalas till företagen bestäms bland annat utifrån priset på utsläppsrätterna och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktionsvolym. Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2022 innehåller ett anslag på 87 miljoner euro för elektrifieringsstöd. 

Genom EU:s återhämtningsinstrument finansieras den gröna omställningen. För investeringar som finansieras genom energistöd föreslås ett anslag på drygt 546 miljoner euro, vilket är 386 miljoner euro mer än 2021. 

Innovationsfinansiering skapar en grund för tillväxt

För att stödja forskning, utveckling och innovation föreslås för Business Finland en fullmakt att bevilja understöd på 573 miljoner euro. Detta innebär en ökning på 236 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2021.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet främjas även genom att man från och med nästa år inför ett tilläggsavdrag på 150 procent för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Avdraget gäller till utgången av 2027.

För innovationsstöd för skeppsbyggnad föreslås en fullmakt på 15 miljoner euro för nya fartygsprojekt.

Förslaget till anslag under arbets- och näringsministeriets huvudtitel 3,64 miljarder euro – minskningen beror på att coronastöden minskar och kapitaliseringen av engångsnatur upphör

Arbets- och näringsministeriet föreslår 3,64 miljarder euro i anslag under huvudtiteln, vilket är nästan 247 miljoner mindre jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. 

Utgiftsnivån under huvudtiteln sjunker jämfört med budgeten för 2021 i synnerhet på grund av att kapitaliseringen av Finlands Malmförädling Ab av engångsnatur slopas, minskade utbetalningar av Business Finland och de coronastöd som NTM-centralerna beviljar samt på grund av att de tidsbundna anslag som anvisats för tillväxt inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt cirkulär ekonomi och branscher enligt regeringsprogrammet slopas i budgeten. 

I budgeten syns också de fullmakter på inemot 700 miljoner euro som kommer via EU:s återhämtningsinstrument, och tilläggssatsningarna på 300 miljoner euro i anslag utgör en tämligen betydade ökning i budgeten. Dessa syns i bland annat genomförandet av den nordiska arbetskraftsmodellen, energistöden och i Business Finlands fullmakter att bevilja understöd. 


Budgetpropositionen behandlades i statsrådet den 27 september. Efter det publicerades regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 på webbsidan budjetti.vm.fi

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7175
Jukka Ihanus, statssekreterare, tfn 029 504 7259
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118 
Mika Niemelä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 135

 
Tillbaka till toppen