Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för reformering av ellagsstiftningen för att underlätta nätanslutningar för elproducenter och industrins investeringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2024 10.18
Pressmeddelande
Kraftledning i träskmark

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till revidering av elmarknadslagen. Syftet är att integrera den ökande elproduktionen och den allt högre belastningen i stamnätet och högspänningsdistributionsnäten. Arbetsgruppen ska överlämna sitt förslag till ministeriet senast den 29 november 2024.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska elöverföringsnätets funktionsduglighet och tillräcklighet som en grund för energiomställningen och som en central finländsk konkurrensfördel förbättras.

En smidig integrering av den kraftigt ökande elförbrukningen och elproduktionen i elnäten förutsätter att de ansvar som hänför sig till anslutning till stamnätet och högspänningsdistributionsnäten samt elnätsinnehavarnas utvecklingsskyldighet och bestämmelserna om elnätstillstånd delvis ses över.

I och med att elproduktionen ökar och förnybar vätgas släpps ut på marknaden uppstår också ett behov att underlätta byggandet av så kallade direktledningar samt bildandet av hybridanslutningar som omfattar produktion, förbrukning och lagring och anslutningar med begränsad effekt.

Främjandet av vindkraftsproduktion i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten förutsätter dessutom att havsbaserad vindkraft beaktas till behövliga delar också i elmarknadslagstiftningen.

Arbetsgruppen ska se över bestämmelserna åtminstone till följande delar:

  • avgränsning av stamnätet och högspänningsdistributionsnätet på ett sätt som möjliggör elnätstillstånd för högspänningsdistributionsnät med en spänningsnivå på över 110 kilovolt
  • precisering av utvecklingsansvaret mellan nätinnehavaren och abonnenten
  • högre belastning på högspänningsnätet samt anslutning av land- och havsbaserad vindkraft och solenergi till nätet (inkl. anslutningar som omfattar produktion, förbrukning och lagring och anslutningar med begränsad effekt)
  • reglering av byggandet av direktledningar, i synnerhet för att skapa förutsättningar för produktion av förnybar vätgas
  • utveckling av bestämmelserna om elnätstillstånd och projekttillstånd för elledningar så att de stöder de lösningar som föreslås i föregående punkter
  • överföring av beslutanderätten från arbets- och näringsministeriet till statsrådet när det gäller projekttillstånd för elledningar och naturgasledningar som sträcker sig över riksgränsen.

Arbetsgruppen ska också granska möjligheten att utvidga stamnätsinnehavaren Fingrid Oyj:s ansvar när det gäller utbyggnad i stadsregionerna av sådana överföringsnät som behövs för energiomställningen samt vid behov lägga fram åtgärdsförslag som gäller detta.

Ordförande för arbetsgruppen är regeringsrådet Arto Rajala från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens sekreterare är Katariina Särkänne, som är specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, och Fanny Hovi, som är jurist vid Energimyndigheten.

Arbetsgruppens övriga medlemmar representerar förutom arbets- och näringsministeriet också finansministeriet, miljöministeriet, Energimyndigheten, konsortiet Auringosta energiaa, Finsk Energiindustri rf, Kemiindustrin KI rf, Skogsindustrin rf, Lokalkraft rf, Finlands Kommunförbund rf, Energianvändare i Finland rf, Finska Vindkraftföreningen rf, Teknologiindustrin rf och Fingrid Oyj.

Mer information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 828