Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen fortsätter öka – pendlingen ökar kraftigt bland äldre och arbetslösheten minskar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 9.02
Pressmeddelande
Graphig bild. Sysselsättningen och arbetslöshetsgraderna och prognoserna för dessa - ANM prognos.

I Finland ökar sysselsättningen enligt den arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2024. Antalet personer som har ett arbete fortsätter stiga, men efter den snabba återhämtningen från covid-19-pandemin börjar tillväxten mattas av i slutet av 2023.

I synnerhet sysselsättningsgraden bland äldre ser ut att stiga kraftigt och antalet långtidsarbetslösa ser ut att sjunka snabbare. I år kommer ungdomsarbetslösheten att sjunka till den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det är endast inom servicebranscherna som sysselsättningen ökar.

Uppgifterna är baserade på arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos, som publicerades den 25 maj 2022. Den här gången är prognosen osäker på grund av de eventuella konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för arbetsmarknaden. ​​​​​​​I prognosen används en serie enligt det nya beräkningssätt som infördes vid ingången av året 2021 för arbetskraftsundersökningen, varvid sysselsättningsgraden är cirka en procentenhet lägre än tidigare.

"Även om det har varit nödvändigt att halvera den ekonomiska tillväxtprognosen på grund av kriget fortsätter sysselsättningen att öka kraftigt. Jag är väldigt glad över att långtidsarbetslösheten minskar. Det har positiva effekter på Finlands försörjningskvot och de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt," säger understatssekreterare Elina Pylkkänen vid arbets- och näringsministeriet.

"Osäkerheten kring tillgången på arbetskraft kan återspeglas i beredskapen att investera. Därför är det viktigt att målmedvetet gå vidare med projektet för en arbetskraftsfärdplan, där åtta branschgrupper söker lösningar på utmaningarna med tillgången på arbetskraft," säger Pylkkänen.

Arbetskraften växer 2022 med cirka 17 000 personer. och. Prognosen för 2023 är en ökning på 1 000 personer och för 2024 på 5 000 personer. Ökningen av arbetskraftsandelen främjas förutom av den goda konjunkturen även av att deltidsarbetet har ökat. Befolkningsminskningen begränsar emellertid storleken på arbetskraften.

Sysselsättningen ökade kraftigt i början av året och sysselsättningsgraden stiger till 73,7 procent 2022 och ytterligare till 74,1 procent 2023. Sysselsättningsgraden stiger till 74,3 procent 2024.

När sysselsättningen ökar i snabb takt sjunker arbetslöshetsgraden till 6,4 procent 2022. När sysselsättningen ökar i långsammare takt sjunker även arbetslösheten långsammare; arbetslöshetsgraden är 6,0 procent 2023 och 5,9 procent 2024.

Deltidsarbetet har ökat kraftigt, vilket förklarar varför antalet sysselsatta stigit så snabbt. Mätt i heltidsarbete har sysselsättningen ökat långsammare och befinner sig först nu på ungefär samma nivå som före pandemin. Enligt prognosen kommer andelen deltidsarbete i fortsättningen inte längre att växa. Om andelen heltidsarbete börjar öka kommer sysselsättningsgraden att stiga i långsammare takt under prognosperioden.

I år stiger sysselsättningsgraden alltså ännu klart och arbetslösheten sjunker. Jämfört med den tidigare prognosen är förändringarna emellertid små. Sysselsättningsutvecklingen, som var bättre än väntat under det första kvartalet av 2022, kommer i fortsättningen att bromsas upp av att den ekonomiska tillväxten försvagas i och med kriget i Ukraina.

Antalet arbetslösa arbetssökande inom arbets- och näringstjänsterna fortsätter sjunka i jämn takt under de närmaste åren. Enligt prognosen kommer långtidsarbetslösheten att sjunka i en tydligt snabbare takt än i prognosen för hösten 2021. Ungdomsarbetslösheten kommer enligt prognosen att nå historiskt låga nivåer 2024. Den kommer alltså att bli lägre än vid någon annan tidpunkt sedan den ekonomiska depressionen på 90-talet.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt är baserad på en statistisk tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

De viktigaste prognosresultaten:

År

2022*

2023*

2024*

Sysselsättningsgrad

73,7 %

74,1 %

74,3 %

Arbetslöshetsgrad

6,4 %

6,0 %

5,9 %

Arbetskraftsandel

67,7 %

67,9 %

68,2 %

Arbetslösa arbetssökande

247 000

227 000

213 000

Långtidsarbetslösa

91 000

65 000

53 000

Ungdomsarbetslösa

26 000

21 000

17 000

* prognos

Mer information:
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 474
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 516 3731 (efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning)
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 440 6081 (arbetslösa arbetssökande)
Minna Ylikännö, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 295 047 102 (arbetskraftsutbud, befolkning)

 
Tillbaka till toppen