Hoppa till innehåll

De temporära ändringarna i understödet för utvecklande av företag fortsätter till den 30 juni 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.34 | Publicerad på svenska 30.12.2020 kl. 14.09
Pressmeddelande

Statsrådet har genom sin förordning av den 30 december 2020 förlängt giltighetstiden för de temporära ändringarna i förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet som utfärdades i höstas. Förordningen gäller understöd för utvecklande av företag som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. De temporära ändringarna gör det möjligt att bevilja understöd för utvecklande av företag till ett maximibelopp av 800 000 euro som ett temporärt statligt stöd samt att bevilja understöd för små företag som hade svårigheter före den 1 januari 2020.

Bakgrunden till ändringarna av förordningen är Europeiska kommissionens meddelande om en tillfällig ram för statligt stöd, gruppundantagsförordningen samt Finlands ramprogram för statligt stöd. Ramprogrammet för statligt stöd handlar om en temporär lättnad av bestämmelserna om statligt stöd. Syftet med stödprogrammet är bland annat att hjälpa företagen att fortsätta och utveckla sin verksamhet samt påbörja investeringsplaner under och efter krisen. Syftet är också att upprätthålla sysselsättningen. Ursprungligen skulle de temporära ändringarna vara i kraft 19.10–31.12.2020.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 30 november 2020 förlängt giltighetstiden för Finlands ramprogram för statligt stöd till den 30 juni 2021. Eftersom giltigheten för ramprogrammet liksom coronaepidemin och den svåra ekonomiska situation som orsakas av coronaepidemin fortsätter har man ansett det nödvändigt att förlänga giltigheten för de temporära ändringarna i förordningen till den 30 juni 2021.

Beviljandet av utvecklingsunderstöd som temporärt statligt stöd fortsätter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har sedan den 19 oktober 2020 kunnat bevilja understöd för utvecklande av företag som tillfälligt statligt stöd i enlighet med Finlands ramprogram också när det är fråga om grundläggande utvecklingsunderstöd som beviljas företag för utvecklingsåtgärder eller investeringar. Det sammanlagda maximibeloppet av stöd som beviljats som temporärt statligt stöd är 800 000 euro per företag.

Understöd för utvecklande av företag kan fortfarande beviljas också som de minimis-stöd. Med de minimis-stöd avses så kallat stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika stödbeviljare till ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro under tre år.

Beviljandet av utvecklingsunderstöd till företag som hade svårigheter före den 1 januari 2020 fortsätter

Eftersom giltigheten för de temporära ändringarna förlängs kan utvecklingsunderstöd beviljas små företag som hade svårigheter före den 1 januari 2020 fram till den 30 juni 2021 i enlighet med Finlands ramprogram för statligt stöd. Beviljande av understöd till små företag i svårigheter förutsätter dessutom att företaget vid tidpunkten för beviljande av stöd inte omfattas av konkursförfarande eller saneringsförfarande för företag och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd. I detta sammanhang avses med små företag ett företag som har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 10 miljoner euro.

Även om det genom förordningsändringen föreskrivs om möjligheten att bevilja understöd för utvecklande av företag i svårigheter, ändras inte de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet genom förordning. För att understöd ska beviljas förutsätts det fortfarande att företaget bedöms ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet, att understödet bedöms ha en betydande inverkan på genomförandet av projektet och att projektet bedöms vara betydande med tanke på utvecklandet av företagets verksamhet.

Understödet för utvecklande av företag ska stödja förnyelse av affärsverksamheten i små och medelstora företag

Understöd för utvecklande av företag är ett understöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar året runt. Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar. Det kan vara fråga om ett företag som ska inleda sin verksamhet, växa eller förnya sig. Fokus ligger särskilt på internationalisering.

Utvecklingsunderstöd kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningar för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget ska alltid stå för en betydande egen andel av finansieringen av ett utvecklingsprojekt.

Finlands strukturfondsprogram står för en del av finansieringen av understöd för utvecklande av företag. På grund av detta ska projekt som stöds med understöd för utvecklande av företag uppfylla målen och kriterierna för strukturfondsprogrammet. Man kan ansöka när som helst, men ansökan ska lämnas in innan projektet inleds.

De ändringar i understödet för utvecklande av företag som är i kraft till slutet av juni 2021 gäller beviljandet av utvecklingsunderstöd som temporärt statligt stöd samt möjligheten att bevilja understöd för små företag som hade svårigheter före den 1 januari 2020. Sålunda finns det inte bestämmelser om någon ny stödform i och med ändringen i förordningen.

Närmare information om hur man ansöker om understöd för utvecklande av företag och hur närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

Mer information:

Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216 (anträffbar 30–31.12.2020 och från och med den 11 januari 2021)
Raimo Puhto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3688 (anträffbar från och med den 11 januari 2021)