Hoppa till innehåll

En utredare som utvärderat läget för och utvecklingsbehoven i försörjningsberedskapssamarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn överlämnade sin rapport

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 13.46
Pressmeddelande
Kim Mattsson på bilden

Generalmajor (res) Kim Mattsson, utredare av försörjningsberedskapssamarbetet, överlämnade sin rapport till arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen den 12 juni 2024. Arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen tillsatte i slutet av februari en utredare för att bedöma vilken betydelse den samarbetsmodell som under ledning av Försörjningsberedskapscentralen bedrivs mellan den offentliga och den privata sektorn har i det finländska försörjningsberedskapssystemet och i den förändrade omvärlden.

I utredarens rapport ”Försörjningsberedskapens framtid – Utredning om utvecklingsbehoven i samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn” bedöms de centrala utmaningarna med samarbetsmodellen och presenteras idéer för att utveckla den. Rapporten erbjuder material till stöd för det arbete som utförs inom ramen för beredningsfasen i det förvaltningsövergripande lagstiftningsprojektet för reform av lagstiftningen om försörjningsberedskap och Försörjningsberedskapscentralens projekt för att utveckla nätverkssamarbetet.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpo genomförs i Finland en helhetsöversyn av försörjningsberedskapslagstiftningen under denna valperiod. Ett av dess mål är att förbättra det nära planeringssamarbetet och en effektiv verksamhet mellan den privata och den offentliga sektorn också i allvarliga kris- och störningssituationer. Vid Försörjningsberedskapscentralen pågår samtidigt ett projekt för utveckling av nätverkssamarbetet.

”Utredningen stöder regeringens och Försörjningsberedskapscentralens utvecklingsprojekt genom en analys av försörjningsberedskapsorganisationens sektor- och poolverksamhet. Den fördjupar sig i samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn, dess nuläge och betydelse samt i utmaningar och utvecklingsbehov, även när det gäller eventuella regleringsbehov. Försörjningsberedskapens nuläge, betydelse och de ökade behoven på grund av den förändrade säkerhetspolitiska miljön är utgångspunkten för utvecklingsförslagen”, konstaterar utredaren Kim Mattsson.

En av de viktigaste styrkorna i det finländska försörjningsberedskapssystemet är redan nu det av Försörjningsberedskapscentralen samordnade nära och långsiktiga samarbetet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Det ska kunna säkerställas att detta samarbete fungerar särskilt i den snabbt föränderliga omvärlden. I fortsättningen ska samarbetet kunna utvecklas till ett allt intensivare lägesbilds- och planeringssamarbete och till en effektiv samverkan även i allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.

I utredningen föreslås att ledningen av och samarbetet inom försörjningsberedskapsarbetet utvecklas bl.a. genom att arbetssätten, utbildningen och informationsgången utvecklas. Detta förutsätter en öppnare och snabbare informationsgång mellan företagen och försörjningsberedskapsorganisationen i båda riktningarna samt utnyttjande av digitaliseringen.

”Den röda tråden i utredningen är att föreslå ändringar endast i de delhelheter som inte fungerar eller som kan förbättras i samarbetssystemet som redan nu fungerar väl. Många av förslagen till förbättringar i strukturerna och samarbetsmodellerna i utredningen kan genomföras utan resursökningar eller ändringar i lagstiftningen. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att stärka det delvis splittrade samarbetet mellan den offentliga förvaltningen, ansvariga myndigheter, företag och organisationer”, fortsätter Mattsson.

Mer information:
Kim Mattsson, utredare, generalmajor (res), tfn 050 440 0128
Jan Hjelt, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940 (ordförande för styrgruppen)
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581
Janne Känkänen, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012
Heli Tammivuori, direktör för nätverkssamarbetsenheten, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1110