Hoppa till innehåll

Förbudet mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på marknaden i EU framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2024 14.34
Nyhet
Kuvassa on etualalla mallinukke ja esillä on naisten vaatteita liikkeessä.

Förslaget till förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på marknaden i EU har framskridit till trepartsförhandlingar (triloger) mellan företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Förordningen är en del av den lagstiftningshelhet som gäller ansvarsfull affärsverksamhet.

Syftet med förordningen är att förhindra att produkter som har tillverkats genom tvångsarbete kommer ut på marknaden i EU. Förbudet gäller också export från EU-marknaden. Det är frågan om ett stort problem eftersom det enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) finns uppskattningsvis 27,6 miljoner människor över hela världen som utför tvångsarbete. Tvångsarbete förekommer inom alla branscher, men särskilt vanligt är det inom vissa servicebranscher, textilindustrin, gruvdriften och jordbruket.

Förordningen ska enligt förslaget tillämpas på alla företag oavsett juridisk form eller verksamhetens storlek och på alla produkter som har tillverkats inom EU och sådana som har importerats. Förbudet och kravet på att produkterna ska dras tillbaka gäller dock inte produkter som har nått slutanvändarna. 

Avsikten är att de trilogförhandlingar som nu inleds ska slutföras redan i februari innan parlamentets arbetsuppehåll inleds på grund av EU-parlamentsvalet. Om man vid förhandlingarna får till stånd ett preliminärt avtal om förordningen, ska varje EU-organ ännu godkänna den i enlighet med sina egna officiella förfaranden.

Myndigheterna ges rätt att be företag att lämna en redogörelse för vad de har gjort för att förhindra tvångsarbete

EU-förordningen ger de nationella myndigheterna och Europeiska kommissionen i uppgift att övervaka att företagen följer bestämmelserna. Om ett företag misstänks bryta mot sina skyldigheter kan antingen den nationella behöriga myndigheten eller Europeiska kommissionen, beroende på omständigheterna, inleda en utredning i ärendet. Bestämmelser om behörig myndighet i Finland utfärdas senare nationellt.

På basis av den preliminära och den egentliga utredningen kan kommissionen meddela ett förbud mot utsläppande på marknaden av produkter som tillverkats genom tvångsarbete. Dessutom ska företaget dra tillbaka de produkter som släppts ut på marknaden och förstöra dem med beaktande av särskilt reglerade miljöaspekter. 

Bevisbördan för brott mot förordningen och tvångsarbete ska ligga på myndigheten. Enligt förslaget får beslutet överklagas genom besvär. Det är de nationella behöriga myndigheternas uppgift att övervaka verkställigheten av besluten.

Den behöriga myndigheten ska vid uppföljningen använda uppgifter som den fått via anmälningar, databaser enligt förordningen eller andra myndigheter. Utifrån dessa uppgifter kan den ansvariga myndigheten först be ett företag lämna en redogörelse för hur företaget har försökt förebygga och stoppa tvångsarbete i samband med tillverkningen av de produkter som är föremål för tillsynen. Om myndigheten bedömer att den information som företaget lämnat inte är tillräcklig och att det finns en risk för tvångsarbete i samband med tillverkningen av produkterna, kan myndigheten inleda en undersökning för att närmare utreda riskerna för tvångsarbete.

De behöriga myndigheterna bör tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt i alla skeden av övervakningen. Enligt det ska åtgärderna koncentreras till de lägsta nivåerna i värdekedjan för ekonomisk verksamhet, dvs. där risken för tvångsarbete är störst. Även omfattningen av tvångsarbete och produktionsmängderna för produkter ska beaktas när utredningarna riktas.

Mer information:

Laura Pätsi, specialsakkunnig, tfn 029 504 7276, [email protected] 
Nadine Hellberg-Lindqvist, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7023, [email protected]