Hoppa till innehåll

Fortum fick tillstånd att driva kraftverksenheterna i Lovisa till utgången av 2050

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 13.31
Pressmeddelande
Fortumin voimalaitosyksiköt Loviisassa
Kuva: Fortum oyj

Statsrådet beviljade den 16 februari 2023 Fortum Power and Heat Ab drifttillstånd enligt kärnenergilagen för kraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2. I och med det nya drifttillståndet kan kärnkraftverksenheterna användas för energiproduktion högst till utgången av 2050. De nuvarande drifttillstånden är i kraft till den 31 december 2027 (Lovisa 1) och den 31 december 2030 (Lovisa 2).

Dessutom beviljades kraftverksenheterna drifttillstånd för det sätt som förberedelserna för nedläggningen av dem förutsätter högst till utgången av 2055. Fortum beviljades också tillstånd att använda de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen med behövliga utvidgningar till utgången av 2090. 

En förutsättning för beviljande av tillstånd var att Strålsäkerhetscentralen gav ett positivt utlåtande baserat på en omfattande säkerhetsbedömning av kraftverksenheterna.

Enligt Strålsäkerhetscentralens utlåtande till ministeriet den 26 januari 2023 har Fortum de förutsättningar, förfaranden, kunskaper och resurser som behövs för en fortsatt säker drift. Bolaget har också utarbetat planer för hanteringen av kraftverkets åldrande och valt förfaranden som enligt Strålsäkerhetscentralens bedömning är tillräckliga för att följa upp kraftverkets skick och inleda behövliga förbättringsåtgärder.

Enligt statsrådets beslut är det med tanke på tryggandet av elförsörjningen i Finland motiverat att driften av kraftverket i Lovisa fortsätter. Kraftverket förbättrar landets självförsörjningsgrad av el, vilket bidrar till att sänka prisnivån på el i Finland. Det gynnar såväl hushållen, näringslivet som alla andra elanvändare. 

För att industrins konkurrenskraft ska kunna säkerställas är det väsentligt att tillgången till el och en rimlig prisnivå tryggas. Utsikterna för ett stabilt och förmånligt elpris långt in i framtiden ökar investerarnas intresse för Finland. 

En fortsatt drift av kraftverket stöder försörjningsberedskapen inom elproduktionen. Kraftverket producerar för närvarande cirka 10 procent av Finlands elbehov och produktionen uppgår till cirka 8 TWh per år. 

Drifttillstånd behövs också för att rivningsavfallet från den nedlagda forskningsreaktorn (FiR 1) i Otnäs ska kunna lagras och hanteras vid kraftverket i Lovisa. 

Driften av kärnkraftverket förutsätter leveranssäkerhet också i fråga om bränsleleveranserna. Fortum meddelade den 22 november 2022 att bolaget ingått ett avtal med Westinghouse Electric Company om leverans av en ny bränsletyp till kraftverket i Lovisa. Att ta i bruk ett nytt bränsle är ett mångårigt projekt som kräver myndighetsgodkännande. Ett villkor för tillstånd är att Fortum senast den 31 december 2023 lämnar en utredning till arbets- och näringsministeriet om hur upphandlingen av det nya kärnbränslet organiseras. 

Fortum har ansökt om drifttillstånd också för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdet i Lovisa fram till utgången av 2090. Detta tillstånd är under beredning vid ministeriet och statsrådet kommer att fatta beslut om det under våren. Slutförvaringen av det använda bränsle som uppkommer vid kraftverket i Lovisa kommer att skötas av Posiva.

Mer information:
Jorma Aurela, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 832
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035 

Mer information på nätet:
Drifttillstånd för kärnkraftverk - tillstånd att driva kärnkraftverksenheterna i Lovisa (statsrådets beslut den 16 februari 2023)
Näringsminister Mika Lintiläs pptx-presentation vid presskonferensen den 16 februari
Inspelning av presskonferensen den 16 februari 2023 på statsrådets Youtube-kanal