Hoppa till innehåll

Investeringsstöd för energiinfrastrukturinvesteringar samt projekt för elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla kan sökas fram till den 26 maj

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 15.50 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 15.43
Pressmeddelande
Logo: Finlands program för hållbar tillväxt,  energi ritningar på en grön bakgrund

Den andra ansökningsomgången för RRF-stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 15 mars–26 maj 2023. Finansiering kan sökas för energiinfrastrukturprojekt samt för elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Målet är att minska växthusgasutsläppen i Finland, stödja Finlands mål om klimatneutralitet samt uppmuntra näringslivet och framför allt industrin att ersätta fossila bränslen.

Under den första ansökningsomgången för understöden för energiinvesteringar inom Finlands plan för återhämtning och resiliens kom det in 86 ansökningar under vintern 2022. Arbets- och näringsministeriet beviljade i tre omgångar 36 av dem (10/22, 12/22 och 2/23) sammanlagt 328 miljoner euro i investeringsstöd.

”Förra årets ansökningsomgång visade att företagen har investeringsvilja och goda planer för energi- och väteprojekt som främjar en grön omställning. Jag tror att det under denna omgång kan förväntas finansieringsansökningar för allt mer innovativa koldioxidsnåla projekt, när den positiva energiomvälvningen kommit i gång ännu bättre”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Stöd för energiinvesteringar kan sökas av företag och sammanslutningar

Den finansiering som utlyses riktas till investeringar enligt den första pelaren i Finlands program för hållbar tillväxt, dvs. den gröna omställningen. Cirka 93,4 miljoner euro har reserverats för stöden. Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar. Det beviljas endast för sådana projekt eller delar av projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projekten ska vara slutförda senast den 30 juni 2026.

Stöd kan sökas i två kategorier: 1) För projekt i kategorin energiinfrastrukturinvesteringar har det reserverats cirka 61,6 miljoner euro och 2) för projekt för direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer 31,8 miljoner euro. 

Av energiinfrastrukturprojekten under denna ansökningsomgång behandlas endast ansökningar vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro. I projekt som gäller elektrifiering eller koldioxidsnålhet inom industrin kan ansökan lämnas in också i fråga om projekt där de godtagbara kostnaderna är 1–5 miljoner euro. Stora projekt som överskrider fem miljoner euro prioriteras dock. 

1)    I kategorin energiinfrastrukturinvesteringar kan stöd beviljas: 

  • innehavarna av distributions- och stamnätet för el för projekt som hänför sig till elnät och kapaciteten för elöverföring
  • för överföring av koldioxidsnåla gaser
  • för projekt inom fjärrvärme: värmeåtervinning i fjärrvärmesystemet, lagring av fjärrvärme eller överföring av fjärrvärme.

2)    I kategorin direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dem koldioxidsnåla kan stöd beviljas: 

  • för projekt som främjar elektrifiering av industrin och koldioxidsnålhet bland annat med hjälp av värmepumpsteknologi, elektrifiering av ångproduktionen och överskottsvärme från industrin 
  • för projekt som höjer energieffektiviteten: till exempel kan överskottsvärme från tillverkningsindustrin användas i produktionsprocessen eller som fjärrvärme.

Stödbesluten fattas under 2023

Finansiering söks via Innovationsfinansieringsverket Business Finlands e-tjänst. Ansökan kan lämnas in från och med den 15 mars 2023. 

Arbets- och näringsministeriet fattar stödbesluten för projekt vars godtagbara kostnader överstiger fem miljoner euro. Business Finland fattar stödbesluten för projekt som omfattar elektrifiering eller koldioxidsnålhet i industrins energiprocesser och vars godtagbara kostnader är 1–5 miljoner euro.

Vid jämförelse av ansökningarna granskas särskilt projektens energi- och utsläppsverkningar, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten, reproducerbarheten av tekniken eller projektet samt projektens andra effekter. Projekten ska också iaktta principen ”inte orsaka betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH), det vill säga att genomförandet av investeringarna inte får orsaka betydande skada i förhållande till miljömålen.

Tidsplanen för stödbesluten beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av handläggning. Stödbesluten fattas under 2023.

Mer information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7405
Salla Palander, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7049 (programhelhet, energi)
Ossi Paanala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7310 (energiinfrastrukturprojekt)
Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, (elektrifieringsprojekt inom industrin)

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU