Hoppa till innehåll

Kärnenergikolumn: Det lönar sig att hoppa på ett plan till Bryssel

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 15.17
Kolumn
Juho Korteniemi

Kärnenergi produceras av goda skäl. I början av januari, de kallaste vinterförhållandena på årtionden ökade elförbrukningen i Finland till maximalt 15 gigawatt, vilket är den största mängden på nästan ett decennium. Det fanns verkligen ett behov av elektricitet producerad med kärnenergi. Den mer utmanande energimarknadssituationen har ökat stödet för användningen av kärnenergi i hela Europa.

Enligt det så kallade konstitutionen för Europeiska unionen, nämligen artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), får varje EU-medlemsstat välja sitt eget sätt att utnyttja energikällor. Samma artikel identifierar energieffektivitet, energibesparingar och förnybar energi som specifika främjandeområden.

Främjandet av kärnenergi specificeras separat i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Således har främjandet av olika rena energiproduktionsmetoder registrerats i två olika avtal. I praktiken har EUF-fördragets prioriteringar främjats mycket ivrigare under de senaste årtiondena än Euratoms.

Även om medlemsstaterna har rätt att välja sin egen energimix, har Bryssel ändå makten att fatta beslut om till exempel energimarknaden, klimat-, miljö- och finansmarknadspolitik. EU har en verktygslåda för att påskynda eller bromsa takten. Hur verktygen används beror på politiska val.

Kommissionens lagstiftningsförslag föregås ofta av en kommunikation från kommissionen, som är en slags offentlig antydan om vad som komma skall. I februari i år utfärdade kommissionen en kommunikation om klimatmålet för 2040, där den rekommenderade ett EU-omfattande nettoutsläppsminskningsmål på 90 % till 2040. Förra hösten förberedde Finland sin egen ståndpunkt i förväg om detta tema. Finland betonade bland annat vikten av teknikneutralitet, vilket innebär likvärdig hänsyn till kärnenergi vid sidan av andra klimatåtgärder, för att uppnå klimatmål.

Kommunikationen är på många sätt i linje med Finlands ståndpunkter. I kommunikationen anges att alla teknologier som främjar klimatneutralitet behövs. Kärnenergi anses komplettera förnybar energi.

Denna kommunikation är särskilt viktig eftersom den inleder en ny lagstiftningscykel för klimat- och energipolitik i EU. Under de närmaste åren kommer klimat- och energimål för 2040 att förhandlas baserat på de förslag som den nya kommissionen, som väljs efter EU-valet, lämnar in, och viktiga lagstiftningsförslag kommer att lämnas in för deras genomförande.

Baserat på regeringsprogrammet har Finland också förberett ståndpunkter för främjandet av en teknikneutral energipolitik. Vi har bra verktyg för att påverka utformningen av 2040-ramverket under regeringens mandatperiod.

Finland leder inte vägen i EU ensamt. En viktig referensgrupp för Finland är den så kallade kärnenergialliansen. Detta är en grupp av klart över tio EU-medlemsstater med liknande syn på kärnenergins roll, ledd av Frankrike. Nyligen har fler stolar behövts till mötena, eftersom många länder har ändrat sin syn på kärnenergi i en mer positiv riktning.

Finlands prioriteringar tas bäst hänsyn till i EU när vi agerar som Team Finland. Många finska aktörer inom kärnenergisektorn är redan aktiva vid EU-borden: föreningar, företag, forskningsinstitut och universitet etc.

Detta är viktigt eftersom många röster behövs för att göra intryck i en stor gemenskap. Enligt min förståelse är de officiella meddelandena från staten och meddelandena från aktörerna i sektorn i huvudsak likartade vid Brysselborden.

Jag uppmuntrar alla finländare att vara aktiva mot EU. Det lönar sig att hoppa på ett plan till Bryssel.

Juho Korteniemi, biträdande generaldirektör, arbets- och näringsministeriet, Finland

Denna kolumn har också publicerats i Finlands Atomtekniska Sällskaps “ATS ydintekniikka” (ATS kärnteknik) -publikation 1/2024