Hoppa till innehåll

Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar träder i kraft nästa vecka

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.13 | Publicerad på svenska 6.3.2023 kl. 9.32
Pressmeddelande

Lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation, lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet och annan lagstiftning som har samband med dem träder i kraft den 6 mars 2023. Avsikten är att presidenten ska stadfästa lagarna vid presidentföredragningen på fredag.

Lagarna stöder förmågan hos konsumenter och detaljförsäljarnas övriga kunder att betala sina elenergiräkningar i den utmanande ekonomiska situationen under denna vintersäsong. 

Retroaktiv elpriskompensation betalas separat för varje eldriftsställe till de slutförbrukare som är konsumenter vars elenergipris enligt elförsäljningsavtalet har överstigit 10 cent per kilowattimme och till dem som har ett elförsäljningsavtal som baserar sig på börspriset. Elpriskompensationen betalas automatiskt till de konsumenter som har rätt till den i form av en kompensation som detaljförsäljaren av el gör i elenergiräkningen. Kompensationen omfattar inte räkningar för elöverföring.

Elpriskompensation betalas kalkylmässigt för fyra vintermånader så att den månatligen är 50 procent av elenergiräkningen för den andel som överstiger självrisken på 90 euro, dock högst 700 euro per månad. 

Den första posten av elpriskompensation betalas på basis av förbrukningen av elenergi under november och december 2022 i den elräkning som förfaller till betalning i april 2023 eller i den första elräkning som förfaller till betalning därefter. Den andra posten betalas på basis av förbrukningen under januari 2023 i följande elräkning. I den andra posten kompenseras förbrukningen under januari till dubbelt belopp. På så sätt betalas elpriskompensation kalkylmässigt för en period på fyra månader. 

Den detaljförsäljare som levererat elen till slutförbrukaren under november–januari betalar elpriskompensationen. Om slutförbrukaren har bytt försäljare under november–januari, ska försäljarna betala kompensation i förhållande till den tid som de har levererat el till konsumenten under denna period. Om slutförbrukaren har bytt detaljförsäljare så att elpriskompensationen inte längre kan betalas i form av en kompensation i elräkningen, betalar detaljförsäljaren elpriskompensationen in på det bankkonto som slutförbrukaren uppgett eller genom betalningsanvisning.

Riksdagen preciserade regeringens proposition så att elpriskompensation också beviljas konsumenter enligt konsumentskyddslagen vars elavtal inte har specificerats med personbeteckning i elhandelns informationssystem. I den ursprungliga propositionen hade betalningen av elpriskompensation begränsats till kunder vars elförsäljningsavtal har specificerats med personbeteckning. 

Om slutförbrukaren och detaljförsäljaren är oeniga om elpriskompensationen, kan slutförbrukaren överlämna ärendet till Energimyndigheten för avgörande. Slutförbrukarens reklamation ska alltid först behandlas i elbolaget innan ärendet överlämnas till Energimyndigheten för avgörande.

Detaljförsäljare av el ska ersättas med medel ur statsbudgeten för den kompensation som betalats i form av avdrag i elenergiräkningarna. Efter riksdagens precisering har ansökningstiden för detaljförsäljarnas ersättning från Statskontoret senarelagts till den 16 april 2023 i fråga om den första posten av elpriskompensation och till den 16 juni 2023 i fråga om den andra posten av elpriskompensation. Regeringen har bestämt att kostnaderna för den retroaktiva elpriskompensationen kan uppgå till högst cirka 400 miljoner euro.

Högst 120 dagar tilläggstid för att betala elenergiräkningar för januari–april

Förlängningen av betalningstiderna för elräkningar stöder hushållens och företagens förmåga att betala sina elräkningar för vintermånaderna. Detaljförsäljare av el ska på kundens begäran bevilja förlängd betalningstid för elenergiräkningar som hänför sig till förbrukningen mellan den 1 januari och 30 april 2023. Den förlängda betalningstiden gäller inte räkningar för elöverföring.

Konsumentkunder ska beviljas högst 120 dagar tilläggstid för att betala sina elräkningar, räknat från den ursprungliga förfallodagen för varje enskild räkning. Begäran om förlängd betalningstid ska framställas före förfallodagen för räkningen. För beviljandet av betalningstid får det inte tas ut kostnader och för den förlängda betalningstiden får det inte tas ut ränta. 

Näringsidkare ska beviljas högst 60 dagar tid för att betala sina elräkningar. Elbolaget kan av näringsidkaren ta ut en årlig ränta på 1,53 procent för den förlängda betalningstiden. Enligt riksdagens precisering av lagförslaget är kreditinstitut och finansiella institut inte berättigade till förlängd betalningstid.

En förlängning av betalningstiderna innebär att detaljförsäljarna av el får sina fordringar med fördröjning. Eftersom detta kan leda till likviditetsbrist för försäljarna ska deras likviditet stödjas genom att de beviljas statsborgen som säkerhet för lån i banker eller arbetspensionsförsäkringsbolag som lyfts för att täcka likviditetsbehovet.

Två uttalanden av riksdagen om beredskap för oskäliga energipriser 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer och utvärderar hur elpriskompensationen och andra stödformer fungerar samt att statsrådet skyndsamt vidtar behövliga åtgärder för att konsumenter med tidsbegränsade elavtal ska få skäligare villkor. 

Riksdagen förutsätter att det bereds lagstiftningsverktyg för att kunna reagera på oskäliga höjningar av energipriserna för konsumenter och små och medelstora företag. Verktygen ska kunna riktas bättre än de nu framtagna stödmetoderna i ett exceptionellt marknadsläge. Beredningen måste främjas omedelbart under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Mer information på webben:
Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar 

Ytterligare information: 
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 828
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 819