Hoppa till innehåll

Lagförslag: Konkurrens- och konsumentverket ska få möjlighet att hjälpa kommissionen med att undanröja utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 14.04
Pressmeddelande
Työministeri Arto Satonen
Arbetsminister Arto Satonen

Regeringen överlämnade den 13 september 2023 en proposition till riksdagen med förslag till komplettering av den nationella lagstiftningen i enlighet med EU-förordningen som syftar till att undanröja utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Genom propositionen ändras lagen om Konkurrens- och konsumentverket.

Enligt propositionen får Konkurrens- och konsumentverket befogenhet att på kommissionens begäran utföra inspektioner enligt EU-förordningen i Finland och bistå kommissionen vid inspektioner som kommissionen utför i Finland. 

”Det är viktigt att EU-förordningen ger en möjlighet att ingripa i den snedvridande konkurrensen som subventioner från länder utanför EU orsakar företag som är verksamma på EU:s inre marknad. Konkurrens- och konsumentverket är en naturlig instans för att bistå kommissionen till exempel vid inspektioner enligt förordningen”, säger arbetsminister Arto Satonen.

Konkurrens- och konsumentverket ska också vara nationell kontaktmyndighet i situationer där kommissionen inte känner till vilken nationell myndighet eller upphandlande enhet kommissionens begäran om information ska riktas till i Finland. Konkurrens- och konsumentverket ska ha rätt att trots sekretessbestämmelserna få information enligt förordningen av andra nationella myndigheter och upphandlande enheter samt att sända informationen till kommissionen. Förutom de tidigare nämnda ärenden som föreslås i lagen ska verket bistå i vissa frågor som gäller informationsutbytet mellan kommissionen och ett medlemsland.

Den gällande EU-förordningen som tillämpas av Europeiska kommissionen har målet att på ett effektivare sätt ingripa i subventioner från tredjeländer som kan snedvrida den inre marknaden och undergräva syste-met med lika villkor för ekonomiska verksamheter i unionen. EU-förordningen omfattar bland annat före-tagskoncentrationer och offentliga upphandlingsförfaranden och ger kommissionen omfattande utredningsbefogenheter och befogenheter att få information.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås att bestämmelserna om inspektioner börjar tillämpas den 12 januari 2024.

Ytterligare information:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, tfn 029 504 7027
Sanna Nyyssölä, specialsakkunnig, tfn 029 504 7264
Olli Hyvärinen, handelsråd, tfn 029 504 7026
E-postadresserna har formen [email protected]
​​

Kommissionen som tillämpar EU-förordningen kan nås via följande adresser:

På kommissionens webbplats finns en spalt med frågor och svar om förordningen och dess genomförande (på engelska):