Hoppa till innehåll

Lagförslag om lokala avtal till fortsatt beredning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2024 16.36
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fått 49 utlåtanden om de lagändringar som ska beredas och som främjar lokala avtal. Responsen analyseras härnäst som en del av den fortsatta beredningen. Propositionsutkastet ska också bedömas av rådet för bedömning av lagstiftningen.

Utlåtanden begärdes om ett betänkande av den trepartsarbetsgrupp som beredde reformen av lokala avtal. Arbetsgruppen hade i uppgift att bereda de lagstiftningsändringar som förutsätts i regeringsprogrammets föresatser om lokala avtal. Arbetsgruppen var inte enhällig i sitt arbete.

Remissbehandlingen inleddes den 1 mars 2024 och avslutades den 12 april 2024 för utlåtanden på finska. Remisstiden för utlåtanden på svenska går ut den 23 april 2024, eftersom den svenskspråkiga begäran om utlåtande publicerades senare.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i juni

En av regeringens reformer för att utveckla arbetsmarknaden i Finland i en flexiblare riktning är ökningen av lokala avtal. Regeringens mål är att lokala avtal ska vara möjliga på lika villkor i alla företag, oberoende av om företaget hör till en arbetsgivarorganisation eller hurdan arbetstagarnas representation är i företaget.

Målet är att regeringen ska lämna en proposition till riksdagen i juni 2024. Lagändringarna är planerade att i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:
Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7330
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001

Bilden visar hur beredningen framskrider. Arbetsgruppen tillsattes den 3 juli 2023. Arbetsgruppens sista möte hölls den 14 februari 2024. Remissbehandlingen hölls 1.3–12.4.2024. Avsikten är att en regeringsproposition om detta lämnas till riksdagen i juni 2024. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.