Hoppa till innehåll

Lagutkast om utsläppshandeln med fossila bränslen på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2024 10.02
Pressmeddelande
bränsleledning på biltanken

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition på remiss. I propositionsutkastet föreslås att det stiftas en ny lag om utsläppshandel för distribution av fossila bränslen. Genom denna lag genomförs det reviderade utsläppshandelsdirektivet till den del som gäller handeln med utsläppsrätter för sektorn för separat uppvärmning av byggnader, vägtransportsektorn samt vissa ytterligare sektorer.

Genom det reviderade utsläppshandelsdirektivet inrättas inom EU en ny utsläppshandel som gäller bränsledistribution. Utsläppshandeln täcker utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn, och dess syfte är att hjälpa medlemsländerna att fullgöra sina skyldigheter i fråga om utsläppsminskningar inom ansvarsfördelningssektorn. 

Det nya utsläppshandelssystemet är i stor utsträckning likadan som den gällande allmänna utsläppshandeln. Systemet omfattar hela EU och medför att den aktör som regleringen gäller är skyldig att skaffa det antal utsläppsrätter som motsvarar aktörens utsläpp. Direktivet medger  ett betydande nationellt handlingsutrymme vid det nationella genomförandet av den nya utsläppshandeln.

Överlämnandet av utsläppsrätter ska gälla motsvarande utsläpp från fossila bränslen som distribueras från och med 2027. Lagens tillämpningsområde ska omfatta situationer där fossila bränslen avsedda för förbränning frisläpps för konsumtion. 

Lagen ska emellertid inte tillämpas på bränsle som är avsett för verksamhet som omfattas av lagen om utsläppshandel eller på bränsle som distributioneras separat till försvarsmakten, spårtrafiken eller kommersiella sjötransporten. I fråga om bränslen med nollutsläpp uppkommer enligt förslaget ingen skyldighet att överlämna utsläppsrätter. 

Prissättningen av distributörernas utsläppshandel gäller koldioxid som frigörs vid förbränningen av bränslen. Enligt ministeriets uppskattning uppgick koldioxidutsläppen från de bränslen som omfattas av systemet till cirka 15 megaton år 2021. En ny uppskattning av utsläppsminskningarna inom hela tillämpningsområdet för den nya utsläppshandeln kan tas i bruk när PEIKKO-projektet slutförs i mitten av juni.

I propositionen föreslås det att reglerade enheten som frisläpper bränsle för konsumtion ska ha ett utsläppstillstånd och en plan för övervakning av utsläpp samt övervaka och verifiera sina utsläpp från och med 2025. 

Utgångspunkten är att den reglerade enheten ska vara den aktör som är punktskattskyldig för det bränsle som frisläppts för konsumtion. Förslaget gör det emellertid möjligt att överföra förpliktelserna till en annan reglerad enhet, om det finns ett särskilt avtal om detta.

Energimyndigheten ska svara för tillsynen över handeln med utsläppsrätter för bränsledistribution och vara registermyndighet och auktionsförrättare. Vidare föreslås att det införs bestämmelser om rätten att få information och utföra inspektioner, bestämmelser om ändringssökande samt bestämmelser om påföljder.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtanden om propositionsutkastet kan lämnas fram till den 28 juni 2024

Utlåtanden om propositionsutkastet lämnas via webbtjänsten Utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 juni 2024. Utlåtandena behöver inte sändas till ministerierna separat per e-post eller post. Den som lämnar utlåtande ska registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. 

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på Utlåtande.fi. Om det inte är möjligt att använda tjänsten Utlåtande.fi, kan utlåtanden sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem(a)gov.fi. Ange ärendenumret VN/23899/2023 i utlåtandet.

Ministeriet ordnar den 31 maj ett diskussionsmöte om lagutkastet via TEAMS

Arbets- och näringsministeriet ordnar den 31. maj kl. 10-11.30 ett diskussionsmöte för dem som är intresserade av lagutkastet. Mötet äger rum via Teams. På diskussionsmötet presenterar ministeriets ansvariga tjänstemän lagutkastet och svarar på frågor. Du kan anmäla dig till mötet senast den 30 maj via detta formulär (på finska). Därefter får du en direktlänk till Teams-mötet före evenemanget.

Mer information:
Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 235
Valtteri Härmälä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 414