Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Landskapsförbunden får 4,6 miljoner euro av medel från EU:s regional- och strukturpolitik

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 12.19
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 8 juli 2022 beslut om fördelningen av strukturfondsfullmakterna för 2022 för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och om den sista fördelningen av medel för programperioden 2014–2020 som löper ut till de förmedlande organen.

Statsrådet delade sammanlagt ut cirka 4,3 miljoner euro till de landskapsförbund som sköter uppgifter för det organ som förmedlar REACT-EU-finansiering av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Dessutom delade arbets- och näringsministeriet ut 250 000 euro av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till landskapsförbunden i Norra Karelen och Södra Savolax. Finansieringen riktas särskilt till projekt som främjar FoUI-verksamhet och koldioxidsnålhet i regioner där ekonomin och sysselsättningen har lidit särskilt mycket på grund av coronapandemin.

Vid fördelningen av medel för den programperiod som löper ut är det fråga om tilläggsfinansiering från REACT-EU och ombudgetering av bevillningsfullmakter som frigjorts från avslutade REACT-EU-projekt. Syftet med förfarandet är att säkerställa att finansieringen för programperioden används fullt ut i regionerna. Den finansiering som nu fördelas riktas i huvudsak till sådana redan kända projekt som stöder programmets mål och som man tidigare har varit tvungen att låta bli att finansiera eller för vilka tilläggsfinansiering inte tidigare har kunnat beviljas. Finansieringen under programperioden som upphör får användas fram till utgången av 2023.

Behandlingen av projektansökningar för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 har inletts

Programperioden 2021–2027 för regional- och strukturpolitiken har fått en kvick start. Många projektansökningar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) inom programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 behandlas redan av landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Programmet Ett förnybart och kompetent Finland finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet, tillväxt och konkurrenskraft för små och medelstora företag, energieffektivitet, anpassning till klimatförändringar och cirkulär ekonomi. De projekt som finansieras via programmet stöder också sysselsättning, utbildning och förebyggande av social utslagning.

Ytterligare information:
Päivi Poikola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7278

 
Tillbaka till toppen