Hoppa till innehåll

Osäkerhet pressar SMF-företagens konjunkturförväntningar, antalet sysselsatta förblir oförändrat

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 9.00
Pressmeddelande
Kuvassa sähköinsinööri töissä pk-yrityksessä.

De små och medelstora företagens förväntningar har sjunkit i slutet av året. Företagens utsikter om konjunkturutvecklingen inom den närmaste tiden har försämrats bland annat av Rysslands invasion av Ukraina och de ökade prishöjningarna till följd av den. Europeiska centralbanken fortsätter att höja räntorna och det råder turbulens på energimarknaden.

I SMF-företagsbarometern våren 2023 fortsatte de saldotal som beskriver företagens konjunkturförvänt-ningar och investeringsplaner att sjunka. Trots det bedömer hälften av de små och medelstora företagen att konjunkturerna fortfarande förblir oförändrade.

”Osäkerheten i företagens verksamhetsmiljö återspeglas i resultaten av SMF-barometern. Jag ser det som positivt att antalet anställda inom industri och service antas öka under det kommande året, och att antalet sysselsatta i små och medelstora företag i sin helhet ser ut att förbli i stort sett oförändrat”, säger näringsminister Mika Lintilä när vårens SMF-företagsbarometer presenterades den 16 februari 2023. 

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade cirka 4 650 företag enkäten. Företagen svarade på en-käten från mitten av december 2022 till och med mitten av januari 2023.

Små och medelstora företags tillväxtvilja och investeringsvilja minskar

Små och medelstora företag bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden. Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än de där investeringarna ökar.

”Den långvariga försämringen av investeringsviljan verkar ha ett samband med tillväxtviljan. Tillväxtori-enterade företag investerar mer. Antalet sådana företag måste fås att öka, eftersom deras investerings-förväntningar även i det rådande osäkra läget är klart positiva”, säger Petri Malinen, ekonom från Före-tagarna i Finland.

Kostnaderna förväntas fortsätta att stiga

”Förväntningarna på höjda produktionskostnader förblir starka. Priserna på råvaror och andra mellan-produkter väntas stiga snabbt. Prissättningsmarginalen för små och medelstora företags egna produkter och tjänster har minskat sedan hösten, och den kompenserar inte de stigande priserna på mellanpro-dukter”, säger Malinen. 

Jämfört med höstens SMF-barometer förväntar sig ett mindre antal små och medelstora företag att om-sättningen kommer att öka under det kommande året, och nästan lika många förväntar sig att den kommer att krympa. Nu förväntar sig 30 procent av företagen att omsättningen ska öka. 

Små och medelstora företag deltar i energisparandet på bred front

De stigande elpriserna har inverkat negativt på affärsverksamheten eller produktionen i cirka vart tredje SMF-företag. Endast 40 procent av dessa företag har kunnat överföra minst en del av höjningen av el-priset till slutprodukternas priser. Elpriset har försämrat lönsamheten för tre av fyra företag. 

”Finländarna har under slutet av året sparat lika mycket el som de tidigare importerade från Ryssland till Finland. Elbesparingen är betydande och 40 procent av SMF-företagen har vidtagit aktiva energisparåt-gärder i sin vardag”, berättar minister Lintilä och tackar SMF-företagen för deras insats för att elen i Fin-land har räckt till under den gångna vintern.

Två av fem små och medelstora företag har infört aktiva åtgärder för att spara el. Nästan vart fjärde av dessa företag har tagit i bruk någon ny energikälla. Trots de omfattande sparåtgärderna har vart tionde företag varit tvunget att begränsa eller periodisera produktionen för att spara energi.

Osäkerheten har minskat användningen av extern finansiering

Osäkerheten om framtiden försvårar tillgången till finansiering och nu har förutsägbarheten i fråga om verksamhetsmiljön snabbt försvagats. Enligt SMF-barometern har finansiärernas kreditpolitik skärpts. Mest krävande är det för starkt tillväxtorienterade företag att få sådan extern finansiering som de behö-ver. Av dessa företag uppger 57 procent att det krävdes en garanti från Finnvera för bankfinansiering. Användningen av extern finansiering har minskat något, eftersom största delen av företagets finansie-ringsbehov hänför sig till företagets tillväxt. Den i sin tur försvagas av osäkerhet och kostnadsökningar. 

”I tider av osäkerhet och kostnadsmedvetenhet måste man våga bygga en framtid. Det är ännu viktigare än tidigare att trygga finansieringen för framåtblickande investeringar och tillväxtprojekt. Finnvera har förberett sig på att öka finansieringen för tillväxtinriktade och investerande företag genom lån och bor-gen. Vi lanserar skräddarsydda lösningar på marknaden för att sätta fart på företagens tillväxt och inter-nationalisering. Tack vare den lagändring som just har trätt i kraft kan vi i exportaffärer också finansiera utländska kunder hos finländska exportörer med direkta köpkrediter”, säger Finnveras affärsdirektör Juuso Heinilä.

Ytterligare information:
Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, e-post [email protected]
Sofia Tuovinen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 516 0993, e-post [email protected]
Kai Husso, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 359 0663, e-post [email protected]
Juuso Heinilä, affärsdirektör, Finnvera Abp, tfn 029 460 2576, e-post [email protected]