Hoppa till innehåll

På remiss: skyldighet för datacenter att offentliggöra uppgifter om sin energianvändning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2024 10.30
Pressmeddelande
Datacentern

Arbets- och näringsministeriet har skickat ett utkast till proposition om ändring av energieffektivitetslagen på remiss. I lagen föreslås en ny paragraf som förpliktar ägarna till och huvudmännen för datacentren att göra information om datacentrens energieffektivitet allmänt tillgänglig.

Genom lagändringen genomförs artikel 12.1 i energieffektivitetsdirektivet, som trädde i kraft i oktober 2023. Skyldigheten gäller datacenter med ett installerat it-effektbehov på minst 500 kW. I Finland har det preliminärt bedömts att cirka 50 datacenter kommer att omfattas av regleringen.

Datacentrens energiförbrukning ökar kraftigt

Datacentrens andel av efterfrågan på el i EU:s medlemsstater var 2,7 procent 2018. Deras energiförbrukning har dock förutspåtts öka avsevärt så att den ökar med 28 procent fram till 2030, då förbrukningen stiger till 98,5 terawattimmar. 

Bakgrunden till bestämmelserna i direktivet är kommissionens meddelande om unionens digitala strategi för 2020. I den betonades behovet av mycket energieffektiva och hållbara datacenter och teleoperatörernas åtgärder för öppenhet i fråga om miljöavtryck. 

Offentliggörandet och insamlingen av information som är viktig med tanke på datacentrens energieffektivitet, vattenfotavtryck och efterfrågeflexibilitet förväntas främja en hållbar utveckling. Målet är till exempel att förbättra systemens effektivitet genom att främja nätets koldioxidneutralitet och öka utnyttjandet av spillvärme.

Kommissionen inrättar en EU-databas över datacenter

Utöver skyldigheterna enligt direktivet är datacentren enligt den förordning som kommissionen offentliggjorde i mars skyldiga att rapportera sina uppgifter till EU:s databas över datacenter. Utifrån de uppgifter som samlats in med EU:s gemensamma rapporteringsmodell kommer man att fastställa hållbarhetsindikatorerna för datacentren. Förordningen träder i kraft under maj 2024.

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition kan lämnas fram till den 5 juni 2024

Genomförandet av EU:s energieffektivitetsdirektiv bereds i en arbetsgrupp som leds av arbets- och näringsministeriet. Beredningen av propositionen om artikel 12 i direktivet har stötts av en expertgrupp där det utöver arbets- och näringsministeriet också finns företrädare för kommunikationsministeriet, Energimyndigheten, Motiva Oy och datacenterföreningen Datakeskusyhdistys.

Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt. Efter lagens ikraftträdande ska uppgifter om 2023 göras tillgängliga före utgången av detta år och därefter  före den 15 maj varje år. 

Remisstiden för utkastet till regeringsproposition pågår fram till den 5 juni 2024 i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandena behöver inte sändas till ministerierna separat per e-post eller post. Den som lämnar utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på Utlåtande.fi. 

Om det inte är möjligt att använda tjänsten Utlåtande.fi, kan utlåtanden även sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Ange ärendenumret VN/667/2024 i utlåtandet.

Mer information:
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7134