Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Preliminär överenskommelse om EU:s direktiv om minimilöner

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 12.30
Pressmeddelande

Vid förhandlingarna den 7 juni 2022 nådde rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om EU:s direktiv om minimilöner. Den preliminära överenskommelsen ska godkännas både i rådet och i parlamentet. Rådet understödde för sin del godkännandet av den preliminära överenskommelsen vid mötet för ersättarna för EU:s ständiga representanter (Coreper I) den 15 juni 2022.

”Vi som Finland understöder ett godkännande av avtalet. Syftet med direktivet är att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande, utjämna inkomstskillnader och stödja kollektivavtalsverksamheten i alla medlemsstater”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.  

”Direktivet innebär dock inte att en lagstadgad minimilön ska införas i Finland. Avtalet respekterar medlemsstaternas rätt att besluta om lönesättningen och stöder arbetsmarknadsorganisationernas rätt att fritt förhandla om kollektivavtal”, tillägger ministern.

Lagstiftningen i Finland uppfyller redan i stor utsträckning den nivå som förutsätts i direktivet. Däremot ska också Finland rapportera till EU om de lägsta lönenivåerna i kollektivavtalen för låglönebranscher.

Enligt det preliminära avtalet skapar direktivet ett förfarande för att fastställa lagstadgade minimilöner på en tillräcklig nivå i de länder där minimilönerna bestäms enligt lagstiftningen. Dessutom främjas kollektivavtalsförhandlingar om lönerna i alla länder.

Genom direktivet förbättras iakttagandet av lagstadgad minimilön eller kollektivavtalsenliga löner

Medlemsländer med lagstadgad minimilön ska införa förfaranden för fastställande och uppdatering av dessa minimilöner i enlighet med tydliga kriterier. Arbetsmarknadens parter måste delta i processen.

De lagstadgade minimilönerna ska uppdateras minst vartannat år, men om landet använder en automatisk indexeringsmekanism ska kontrollen göras med högst fyra års mellanrum. Arbetsmarknadens parter måste delta i förfarandet med att fastställa och uppdatera lagstadgade minimilöner.

Syftet med direktivet är att utvidga omfattningen av kollektivavtalsförhandlingarna så att arbetstagarna kan dra nytta av tillräckliga minimilöner. Medlemsstaterna skall stärka arbetsmarknadsparternas kapacitet vid kollektivavtalsförhandlingar, inbegripet skyddet av arbetstagarrepresentanter i fackföreningar. Representanter för arbetstagare och fackföreningar får inte straffas för att de har försvarat arbetstagarnas rätt till minimilön. Dessutom skyddas arbetsmarknadsorganisationerna mot trakasserier från den andra parten. 

Om kollektivavtalens omfattning i medlemsstaterna understiger tröskelvärdet 80 procent, ska medlemsstaterna ta fram en handlingsplan för att främja kollektivavtalsförhandlingarna. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig tidsplan och konkreta åtgärder för att allt fler arbetstagare efterhand ska omfattas av kollektivavtalsförhandlingarna. 

För att förbättra efterlevnaden av arbetsgivarnas skyldigheter i fråga om löner ska medlemsstaterna se till att arbetarskyddsinspektioner, information om minimilöner och effektiva rättsliga åtgärder vidtas.

Mer information:
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353 

 
Tillbaka till toppen