Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rapporten: Det är möjligt att öka avkastningen på Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet
2.9.2019 12.35
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som hade till uppgift att granska de rättsregler som reglerar Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet och dess olika investeringsinstrument överlämnade sin rapport till näringsminister Katri Kulmuni den 2 september 2019. Arbetsgruppen föreslår olika sätt att utveckla regleringen om placeringen av de medel som förvaltas av fonden och fondens förvaltning.

Arbetsgruppen anser det vara möjligt att skapa nya förutsättningar för en bättre avkastning på fondmedlen än den nuvarande på längre sikt.  Utgångspunkten ska dock också fortsättningsvis vara måttlig risktagning och principen om betryggande solvens: fondmedlen ska i alla situationer räcka till för att täcka kostnaderna för kärnavfallshanteringen.

I sin rapport har arbetsgruppen beskrivit nuläget för fonden och jämfört det med läget för motsvarande fonder i andra länderna. Arbetsgruppen sökte alternativ som skulle hjälpa fonden att bibehålla sitt värde och öka avkastningen och att i fortsättningen träffa val mellan mer mångsidiga placeringslösningar än nuförtiden i olika marknadssituationer.

Arbetsgruppens slutsats är att en höjning av risknivån för Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet för att möjliggöra högre avkastning kan genomföras genom att minska den andel som lånas från fonden till exempel genom en begränsning av den så kallade optionen om återutlåning. På det sättet skulle en del av fondens medel alltid vara tillgängliga för annan placeringsverksamhet än återbelåning.

I sin rapport föreslår arbetsgruppen även alternativ för utvecklandet av Statens kärnavfallshanteringsfonds riskhantering inom utlåningsverksamheten och placeringsverksamheten samt utveckling av fondens organisation och förvaltningsmodell.

Tillståndshavarna för kärnanläggningar vars verksamhet leder till eller har lett till uppkomsten av kärnavfall är kärnavfallshanteringsskyldiga och betalar årligen avfallshanteringsavgifter till Statens kärnavfallshanteringsfond. 

Fonden har varit verksam i Finland redan över 30 år och under denna tid har kärnanläggningarnas verksamhet blivit mer omfattande och tidsspannet längre. Medan verksamheten pågått har också forskningen kring slutförvaringen av använt kärnbränsle ändrats till byggandet av en slutförvaringsanläggning på Olkiluoto. Fondens storlek är för närvarande cirka 2,6 miljarder euro och den ökar också i samband med idrifttagningen av kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. Verksamheten beräknas fortsätta långt in på 2100-talet med tanke på fullgörandet av de nuvarande ansvaren.

Mer information:

Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035  

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att samla in, förvara och på ett tryggt sätt placera de medel som man i framtiden kommer att behöva för att sörja för kärnavfallet. På så sätt har samhället en ekonomisk garanti för att kärnavfallshanteringen ska kunna ombesörjas i alla förhållanden. Bestämmelser om Statens kärnavfallshanteringsfond, fondens uppgifter och dess verksamhet finns i kärnenergilagen.

Fondens kapital utgörs av de kärnavfallshanteringsskyldigas årliga inbetalningar och av fondens avkastning. Arbets- och näringsministeriet fastställer den årliga betalningsskyldigheten för de kärnavfallshanteringsskyldiga, så att totalbeloppet av de ihopsamlade medlen vid varje granskning motsvarar utgifterna för den ännu oåtgärdade kärnavfallshanteringen.

Tillbaka till toppen