Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Rapport om finansiering av grön omställning som en del av tillväxtpolitiken

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 17.31
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets rapport, som publicerades den 23 juni 2022, bedöms utvecklingen av den internationella och nationella finansieringen av grön omställning under de kommande åren och analyseras dess betydelse för förnyelsen av det finländska näringslivet.

I rapporten bedöms den offentliga finansieringen som en helhet som omfattar såväl instrumenten i det nationella företagsstödssystemet som EU:s finansieringskällor. Fokus ligger på ämbetsverk och bolag med specialuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och deras roll i främjandet av grön omställning i framtiden med beaktande av deras övriga lagstadgade uppgifter. Till dessa bolag hör Business Finland, Industriinvestering, Finnvera och klimatfonden. 

Enligt rapporten ska Finland främja riktandet av finansiering till grön omställning både för att uppnå målen som gäller klimatförändringar och den biologiska mångfalden och för att förnya näringsstrukturen. Affärsmöjligheterna i anslutning till grön omställning är en central drivkraft för företagens investeringar i Finland. Samtidigt har hållbarhetskriterier tagits in som del av investerings- och finansieringsbesluten jämsides med övriga bedömningskriterier.  Största delen av investeringarna för grön omställning är helt marknadsbaserade. 

Den offentliga finansieringens uppgift är att komplettera den privata genom att sprida risken, och den används som hävstång för att flytta över finansiering särskilt till nischområden.  Det finansieringsekosystem som aktörerna inom arbets- och näringsförvaltningen byggt upp fullgör denna uppgift rätt bra i nuläget. Marknaden för hållbar finansiering utvecklas dock snabbt och därför måste på behovet av offentlig intervention kartläggas kontinuerligt och arbets- och näringsförvaltningens verksamhetsmodeller vid behov ändras. 

I rapportens slutsatser har man samlat utvecklingsbehov i finansieringen av grön omställning ur arbets- och näringsministeriets synvinkel. Sådana är till exempel att utveckla finansieringsinstrument som skapar en hävstångseffekt för den privata finansieringen, att förbättra samordningen mellan EU-finansieringen och den nationella finansieringen, att identifiera funktioner som faller utanför den privata finansieringen och den offentliga finansiering som dessa kräver, att uppdatera författningsmiljön så att den stöder målet för grön omställning samt att utveckla kompetensen och samarbetet såväl i företagen som inom arbets- och näringsförvaltningen.

Rapportens observationer och slutsatser om utvecklingsbehoven i arbets- och näringsförvaltningens verksamhet bygger på överläggningarna av en grupp med företrädare för ministeriet och arbets- och näringsförvaltningen. Gruppen har till stöd för sitt arbete hört flera centrala finansiella aktörer och deras företagskunder. Gaia Consulting Oy har bidragit till gruppens arbete genom att sammanställa material och utarbeta en översikt över tre centrala jämförelseländer. 

Under arbetets gång förändrades den geopolitiska omvärlden totalt efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Detta har lett till målmedvetna åtgärder för att trygga energiförsörjningen och minska beroendet av energi från Ryssland. Ändringen påskyndar ersättandet av fossila energilösningar med förnybara energikällor och kan försnabba omställningen till grön energi. 

Ministrarna Saarikko, Kari och Lintilä tillsatte i januari 2022 en arbetsgrupp för att bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av grön omställning. Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till finansiella metoder för att påskynda omställningen på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Sammanställarna av arbets- och näringsministeriets rapport önskar att arbetsgruppen sätter sig in i slutsatserna i rapporten och utnyttjar dem i sitt eget arbete i tillämpliga delar.

Tilläggsuppgifter:
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7189 (arbetsgruppens ordförande)
Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0140 (arbetsgruppens sekreterare)
 

 
Tillbaka till toppen