Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Reformen av gruvlagen framskrider: diskussionsmöte och remissbehandling om lagutkastet under hösten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2020 17.21 | Publicerad på svenska 24.8.2020 kl. 14.47
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som stöder reformen av gruvlagen behandlade vid sitt möte den 21 augusti 2020 för första gången de förslag till ändring av gruvlagen som beretts vid arbets- och näringsministeriet på grundval av regeringsprogrammet. Därefter ordnas ett öppet diskussionsmöte om lagutkastet i september.

Syftet med de lagändringar som behandlas i arbetsgruppen är enligt regeringsprogrammet att förbättra miljöskyddet vid gruvor och säkerställa gruvornas verksamhetsförutsättningar. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan. I regeringsprogrammet ingår också sådana anteckningar om gruvbranschen som hör till de övriga ministeriernas ansvarsområde och vars genomförande dessa ministerier ansvarar för.

– Det finns nu en första version av ändringarna i gruvlagen, och i arbetsgruppen fick vi många förslag till förbättringar. Processen är bara i början och före den slutliga propositionen kommer vi att under hösten höra medborgarnas och organisationernas synpunkter på lagutkastet. På hösten genomförs dessutom en remissbehandling, säger ordföranden för arbetsgruppen som stöder reformen av gruvlagen, avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Information om tidpunkterna för diskussionsmötet och remissbehandlingen ges separat

I arbetsgruppens diskussion fästes särskild uppmärksamhet vid definitionen av lagens syfte, förbehållsbestämmelserna, planläggningen, markägarnas rättigheter och säkerhetsbestämmelserna. Därefter fortsätter arbets- och näringsministeriet beredningen av lagändringarna utifrån responsen, varefter det ordnas ett andra diskussionsmöte och en remissbehandling.

Information om de närmare tidtabellerna för diskussionsmötet och remissbehandlingen ges separat via arbets- och näringsministeriets kommunikationskanaler i god tid så att alla intresserade kan påverka lagberedningen. Diskussionsmötet ordnas på nätet och är öppet för alla.

Efter remissbehandlingen och diskussionsmötet görs behövliga ändringar i gruvlagen. Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen i december.

En bred arbetsgrupp som stöd för reformen av gruvlagen

Förslagen till bestämmelser har beretts vid arbets- och näringsministeriet våren och sommaren 2020 i enlighet med de mål som uppställts i regeringsprogrammet. De ändringar i lagstiftningen som regeringsprogrammet förutsätter genomförs genom att bestämmelserna eller bestämmelsehelheterna i den gällande gruvlagen ses över.

I arbetsgruppen som bereder lagreformen finns företrädare utöver från arbets- och näringsministeriet även från finansministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Sametinget, landskapen, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Geologiska forskningscentralen, Renbeteslagsföreningen, Finlands Kommunförbund rf, Gruvindustri rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Ytterligare information:

Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186 (arbetsgruppens ordförande)
Niklas Vartiainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7317 (arbetsgruppens sekreterare)

 
Tillbaka till toppen