Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Reformen av marknadskontrollen går framåt i Finland – tillämpningen av marknadskontrollförordningen börjar den 16 juli

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 14.08 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 14.01
Nyhet

Strukturerna för marknadskontrollen ska ändras för att de ska vara förenliga med EU:s nya marknadskontrollförordning. Genomförandet av förordningen förutsätter att medlemsländerna utfärdar bestämmelser om bland annat befogenheterna för de myndigheter som svarar för marknadskontrollen. Ett ytterligare mål är att harmonisera den nationella lagstiftningen om marknadskontroll. I marknadskontrollagen görs ändringar som avses träda i kraft hösten 2021.

Syftet med reformen är att skapa en modernare och klarare verksamhetsmiljö för konsumenter och företag. I praktiken innebär detta till exempel att på EU:s inre marknad kommer att finnas färre produkter som inte uppfyller kraven på produktsäkerhet. Reformen förbättrar också marknadskontrollen och den inre marknadens funktion.

EU:s marknadskontrollförordning trädde i kraft i juli 2019 och den börjar tillämpas i medlemsländerna den 16 juli 2021. Att genomföra förordningen på nationell nivå kan ske i två faser.

Första fasen: Säkerhets- och kemikalieverket får nya uppgifter 

I marknadskontrollagen har redan tidigare tagits in bestämmelser som behövs för att vissa myndighetsuppgifter ska kunna ordnas i Finland. Från och med den 16 juli 2021 är Säkerhets- och kemikalieverket en kontaktpunkt för produkter som ger information om bland annat de krav som ställs på produkter i Finland. Sedan den 1 januari 2021 har Säkerhets- och kemikalieverket varit en nationell kontaktpunkt för att samordna myndighetssamarbetet.

Andra fasen: Lagändringar för att harmonisera bestämmelserna om marknadskontroll 

I reformens andra fas ska de nationella bestämmelserna om marknadskontroll uppdateras så att de följer regelverket för EU:s marknadskontrollförordning. Bakgrunden till detta är att de allt mer komplicerade leveranskedjorna och näthandeln kräver nya befogenheter för marknadskontroll.

EU:s marknadskontrollförordning tillämpas på tillsynen över sammanlagt 70 olika EU-produkträttsakter som gäller bland annat hissar, kosmetika, gödselmedel och leksaker. Bestämmelser om dessa produkters säkerhet berör sex olika ministeriers förvaltningsområden. Som bäst arbetar således flera ministerier med bestämmelserna. Arbets- och näringsministeriet samordnar genomförandet av förordningen i nära samarbete med de övriga ministerierna.

Regeringens proposition med förslag till ändringar i marknadskontrollagen och de produktlagar som fogas till dess tillämpningsområde har beretts i samarbete mellan ministerierna. 

Ytterligare information:
Maiju Mähönen, sakkunnig (fram till den 23 juli 2021) 
Pauliina Kanerva, regeringsråd, tfn 0295 060 160 (från och med den 2 augusti 2021)

Länk till projektportalen: https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM106:00/2020 

 
Tillbaka till toppen