Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i EU:s uppehållstillstånd för specialsakkunniga

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2024 14.04
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 15 februari 2024 en proposition genom vilken de ändringar som förutsätts i EU:s blåkortsdirektiv tas in i Finlands lagstiftning. Ändringarna gäller tredjelandsmedborgare som anländer till Finland med ett så kallat uppehållstillstånd för EU-blåkort.

Regeringens proposition baserar sig på en reform av EU:s blåkortsdirektiv, vars syfte är att göra det smidigare för specialsakkunniga att komma till EU från länder utanför EU. Genom propositionen förbättras bland annat skyddet för innehavare av EU-blåkort vid arbetslöshet. Om blåkortsinnehavaren blir arbetslös har han eller hon i fortsättningen minst tre månader på sig att söka ett nytt jobb. Uppehållstillståndet får inte återkallas under denna tid. Om personen har vistats i landet i över två år, är tiden för att söka arbete minst sex månader. 

I enlighet med direktivet krävs det inte att tillståndet återkallas omedelbart efter skyddstiden. För närvarande innehåller lagen inga bestämmelser om någon skyddstid, dvs. ändringen innebär ingen skärpning jämfört med nuläget. EU:s medlemsländer nådde enighet om direktivet i maj 2021.

”Finland behöver kompetent arbetskraft också från utlandet. Det råder dock hård konkurrens om experter. Reformen förbättrar tryggheten för de experter som arbetar i EU och gör EU:s arbetsmarknad mer attraktiv”, betonar arbetsminister Arto Satonen.

En specialsakkunnig som söker sig till Finland väljer om han eller hon ansöker om EU-blåkort eller nationellt uppehållstillstånd för specialsakkunniga. Ändringarna i blåkortet påverkar inte det nationella tillståndet för specialsakkunniga. Uppehållstillstånd för blåkort söks alltid i ett EU-land åt gången.

Lönekravet för tillståndet sänks och rörligheten för experter underlättas

Lönekravet för blåkort ska sänkas till samma nivå som i det nationella tillståndet för specialsakkunniga. År 2024 är det 3 638 euro.

Det blir också lättare för blåkortsinnehavare att röra sig inom EU i enlighet med direktivet. För närvarande ska innehavaren av blåkortet arbeta i det första landet 18 månader innan han eller hon kan byta arbetsland genom förenklade förfaranden. I fortsättningen räcker det att ha arbetat i 12 månader i det första landet. Blåkortsinnehavare kan i fortsättningen också lättare arbeta korta tider i ett annat EU-land.

Ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Ändringarna förväntas inte som sådana öka antalet sökande av specialsakkunniga till Finland. Ett av målen med direktivreformen är dock att göra hela EU-området mer synligt för specialsakkunniga, vilket också Finland kan dra nytta av. År 2023 lämnades i Finland 163 första uppehållstillstånd för EU-blåkort in och 1 297 första nationella uppehållstillstånd för specialsakkunniga. 

Det är fråga om en separat proposition om regeringens tremånadersregel

Den nu föreslagna skyddstiden vid arbetslöshet för blåkortet är separat från tremånadersregeln i regeringsprogrammet. Regeringen bereder för närvarande en proposition enligt vilken en utländsk arbetstagare blir tvungen att lämna landet om han eller hon efter att ha blivit arbetslös inte hittar ett nytt jobb inom tre månader. För specialsakkunniga, startupp-företagare och IKT-sakkunniga är tiden sex månader. 

Den regeringsproposition om tremånadersregeln och en sex månaders undantagstid för specialsakkunniga som lämnas under höstperioden 2024 kommer också att gälla innehavare av blåkortet. I och med detta kommer tiden för att söka en ny arbetsplats att vara densamma både i det nationella tillståndet för specialsakkunniga och i blåkortet. Samtidigt föreskrivs om åtgärder för att återkalla tillståndet efter skyddstiden. Tremånadersregeln jämte undantag ska träda i kraft i början av 2025.

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7321 (frågor till arbetsministern)
Jarmo Tiukkanen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7355