Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland anslöt sig till projektet Early Warning Europe som riktar sig till små och medelstora företag

Arbets- och näringsministeriet 25.4.2019 10.28 | Publicerad på svenska 26.4.2019 kl. 15.20
Nyhet

Överdirektör Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet undertecknade den 9 april 2019 en viljeyttring som gäller projektet Early Warning Europe (EWE). Samtidigt anslöt sig Finland till projektet, när nya medlemsländer tas med i andra vågen. EWE-projektet är delfinansierat av EU-kommissionens Cosme-program. Inom projektet erbjuds företag avgiftsfri, opartisk och konfidentiell hjälp som bidrar till att företaget klarar av sina ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och på nytt kommer in på en tillväxtbana.

Handlingsmodellen hjälper lönsamma företag att klara sig ur kriser och på nytt komma in på en tillväxtbana genom att vägleda företagen till åtgärder och ändringar som bidrar till att företaget undviker konkurs och att dess verksamhet saneras. Om företagets tillstånd är sådant att det inte längre är möjligt för företaget att klara sig, ges företaget råd i hur verksamheten läggs ner.

Handlingsmodellen kommer från Danmark. Ett av EWE-verksamhetens huvudmål är att öka antalet företagare med tillväxtvilja. I EWE-projektets fyra förstå målländer (Grekland, Italien, Polen och Spanien) har man nu fått igång Early Warning-verksamheten genom att tillhandahålla rådgivnings- och stödtjänster till företag i svårigheter. I Danmark har man också fått de första erfarenheterna av att utnyttja artificiell intelligens för att identifiera företag i svårigheter i ett tidigt stadium.

EU ska anta ett direktiv om förebyggande omstrukturering och skuldavskrivning (Preventing Restructing Frameworks, Second Chance and Measures). Artikel 3 i direktivet förpliktar medlemsstaterna att ta i bruk ”early warning tools”. Direktivet offentliggörs officiellt under våren 2019. I praktiken ska direktivet vara genomfört våren 2022.  Anslutningen till projektet främjar genomförandet av direktivet. För beredningen av direktivet svarar för Finlands del lagstiftningsrådet Mari Aalto vid justitieministeriet. 

– Finland ansluter sig till projektet i ett bra skede. Nu får vi bra hjälp och stöd med att starta våra egna regionala nätverk och goda erfarenheter från Danmark och andra länder som redan startat med EWE-verksamhet. Samtidigt undviker vi sådana fel som gjorts annanstans, när verksamheten inleds och utvecklas, konstaterar Tuija Groop, konsultativ tjänsteman från arbets- och näringsministeriet.

I första fasen startas och samordnas handlingsmodellen av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som resultatstyrs och finansieras av ANM, eftersom FöretagsFinlands riksomfattande rådgivningstjänst Talousapu redan är verksam där. 

– I FöretagsFinlands tjänst Talousapu ger experter rådgivning och hjälp per telefon till företagare som befinner sig i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter, så att företagarna kan komma vidare i situationen eller vid behov lägga ner sin verksamhet på rätt sätt.  Årligen kontaktar över 1 500 företagare tjänsten. En del av dem behöver också personlig rådgivning. I och med den nya Early Warning-verksamheten har vi möjlighet att efter den första hjälpen per telefon också hänvisa dem till personlig fortsatt rådgivning, berättar utvecklingschef Jari Leskinen från FöretagsFinlands tjänst Talousapu.

Handlingsmodellen utvecklas både på riksnivå och på regional nivå. I verksamheten ska delta stödtjänsten för företagare i Birkaland, ett välfärdsprojekt för företagare som ska inledas i huvudstadsregionen under ledning av Helsingin yrittäjät och stödtjänsten för företagare i Egentliga Finland. Dessa regioner ska vara pilotregioner och utvecklare av EWE-modellen i Finland. Även andra regioner har visat intresse för deltagande i projektet.  
 
Dessutom utnyttjas i verksamheten den redan existerande delegationen för Företagsfinlands tjänst Talousapu, som i omfattande grad består av olika aktörer. I delegationen finns företrädare för bland annat arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet (lagberedning och ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning), Företagarna i Finland, EK, Finanssiala ry, konkursombudsmannens byrå, skatteförvaltningen, Finnvera, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Finlands Företagsmentorer, Kyrkans diakoni, Garanti-Stiftelsen och Skuldrådgivning rf. 

Projektet har en samordningsgrupp i Finland som består av företrädare för ANM, Företagarna i Finland, justitieministeriet, konkursombudsmannens byrå, de regionala pilotgrupperna och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter. Som styrgrupp fungerar ovan nämnda utvidgade delegation för FöretagsFinlands tjänst Talousapu.

Ytterligare upplysningar

Tuija Groop, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tuija.groop[at]tem.fi, tfn 029 5049246

Jari Leskinen, utvecklingschef, Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, jari.s.leskinen[at]ely-keskus.fi, tfn. 040 593 3157

Tillbaka till toppen