Hoppa till innehåll

Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle ett svar på regeringens mål för 2035

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2019 12.07 | Publicerad på svenska 24.9.2019 kl. 9.15
Pressmeddelande
Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola

Industrins branschorganisationer är snabba med att svara på regeringens ambitiösa mål om ett klimatneutralt Finland 2035. Den åtgärd i regeringsprogrammet som innebär att olika branscher ska utarbeta sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle har redan börjat genomföras.

Stora branschorganisationer såsom kemi-, teknologi-, skogs- och energiindustrin presenterade utkast till färdplaner vid ett seminarium för branschaktörer som arbets- och näringsministeriet ordnade den 23 september 2019 i Helsingfors. Seminariet samlade över 120 representanter för olika branscher och intressegrupper.

– Arbetet med att minska industrins utsläpp tar ytterligare fart tack vare de sektorspecifika färdplanerna. Färdplanerna hjälper att säkerställa att de nya utsläppsminskningsåtgärder som fastställs för industrin blir tillräckligt verkningsfulla, men samtidigt realistiska. Arbetet med att ta fram utsläppssnåla lösningar ger också finska företag möjlighet att i omfattande skala etablera ny affärsverksamhet ute i världen, påpekar näringsminister Katri Kulmuni.

– Den tekniska utvecklingen gör det möjligt för den finska industrin att ligga i framkant när det gäller att minska utsläppen. Effekten blir ännu större när vi exporterar våra lösningar till områden med stor minskningspotential. Vi vill lämna ett litet fotavtryck men ett stort handavtryck, säger Jaakko Hirvola, verkställande direktör för Teknologiindustrin.

– Beredningen av en färdplan för klimatneutralitet inom kemiindustrin inleddes redan hösten 2018. I och med programmet Responsible Care har vi en 27-årig tradition av frivilligt arbete med ansvarsfrågor i företag, och tack vare det har till exempel energiförbrukningen redan minskat med 20 procent och växthusgasutsläppen med 34 procent. Kemiindustrin vill vara en del av lösningen och aktivt påskynda de egna åtgärderna för att nå det mål om klimatneutralitet som branschen satt upp, konstaterar Mika Aalto, verkställande direktör för Kemiindustrin.

– Utsläppen från finsk el och uppvärmning blir marginella inom ett drygt årtionde, konstaterar Jari Kostama, direktör för produktionsenheten vid Finsk Energiindustri rf.

– Nästa stora utmaning och möjlighet för energiproducenterna är att förse alla samhällsområden med ren elenergi samt värme som producerats av biprodukter från det finska skogsbruket. Branschen förbereder sig aktivt på att de fossila processerna ersätts med elteknik, tillägger Kostama.

– Skogsindustrin har redan i hög grad frigjort sig från fossila bränslen. Vi fullföljer denna utveckling samtidigt som vi ökar såväl de inhemska skogstillgångarna som klimatnyttan av exportprodukter. Det här är en utmärkt ekvation om man ser till klimatet och ekonomin, säger Timo Jaatinen, verkställande direktör för Skogsindustrin rf.

Färdplanerna beskriver hur industrin ska handla för att lyckas minska sina utsläpp. Färdplanerna visar också vägen för förnyelsen inom industrin. Det globala behovet av koldioxidsnåla lösningar växer. Avsikten är också att göra koldioxidsnåla lösningar till finländska företags framgångskoncept inom ramen för programmet för export och internationell tillväxt.

Med hjälp av färdplanerna kan statsförvaltningen bedöma den utveckling som är att vänta inom olika branscher. Granskningen innefattar bland annat utvecklingen när det gäller växthusgasutsläpp och energiförbrukning samt branschernas investeringsbehov. Bedömningarna kommer att användas vid uppdatering av klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt och i diskussionerna kring vilka politikåtgärder målet för 2035 kräver. Färdplanerna hjälper också till att rikta finansieringen av forskning och utveckling och främjar internationell tillväxt genom att bedöma de tekniska lösningarnas exportpotential.

Arbets- och näringsministeriet svarar för industrisektorernas färdplaner. Ministeriet ser till att sektorerna och statsförvaltningen samarbetar och säkerställer samtidigt att förvaltningens perspektiv beaktas i uppfyllelsen av klimatmålet. De andra ministerierna svarar för färdplanerna för sina egna sektorer. Vid miljöministeriet pågår ett omfattande arbete för beräkning av byggnaders klimatavtryck och arbete med att utarbeta en färdplan i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda. Kommunikationsministeriet bedömer behovet av färdplaner för sektorn i förhållande till annat arbete som ska inledas vid ministeriet och i takt med att arbetet med färdplaner framskrider.

Arbets- och näringsministeriet uppmanar också industrisektorer med små och medelstora växthusgasutsläpp att utforska möjligheterna att minska utsläppen. Också för dessa sektorer börjar färdplaner utarbetas. En första diskussion med representanter för sektorerna fördes i god anda redan den 19 september.

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 365 3412
Jyrki Alkio, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 103
Mikko Paloneva, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 063