Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Utkastet till förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2022 12.54
Pressmeddelande
Kuvassa vetytankkeja

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om den nya förordningen om främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2022–2025. Enligt förslaget ska stödordningen i fortsättningen också främja infrastrukturen för tankning av vätgas.

Den nya förordningen motsvarar till sitt innehåll i stor utsträckning den tidigare gällande statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021. Förordningen ska utfärdas med stöd av statsunderstödslagen.

Genom stödordningen genomförs färdplanen för fossilfria transporter och Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Infrastrukturstödet bidrar till genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 och uppnåendet av minskningsmålen för växthusgasutsläppen från trafiken.

Ett täckande nätverk av laddnings- och gastankningspunkter är en förutsättning för att eldrivna, gasdrivna och vätgasdrivna fordon ska kunna bli vanligare. Stödet beviljas även i fortsättningen på basis av ett anbudsförfarande, och Energimyndigheten fortsätter som statsbidragsmyndighet. Stödet gäller investeringar i laddningspunkter för elbilar, gastankningspunkter och vätgastankningspunkter.

Vid anbudsförfarandet indelas anbuden i fem grupper där anbud som gäller investeringsprojekt konkurrerar sinsemellan. Grupperna är följande: anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningspunkter för snabbladdning av fordon (grupp 1), anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningspunkter för lokal kollektivtrafik (grupp 2), anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av tankningspunkter för komprimerad biogas (grupp 3), anbud om investeringsobjekt som gäller byggande av tankningspunkter för flytande biogas (grupp 4) och anbud om investeringsobjekt som gäller byggande av tankningspunkter för vätgas (grupp 5). 

Framgångsrika vid anbudsförfarandet är de anbud som får det lägsta jämförelsetalet i sin egen grupp. Jämförelsetalet visar kostnadseffektiviteten och genomslagskraften hos det projekt som avses i anbudet.

Stödordningen ska innehålla flera villkor och begränsningar, vars syfte är att säkerställa att anbudsförfarandet lyckas och leder till ett optimalt resultat och att stödordningens mål uppnås samt att begränsa stödordningens konkurrens- och marknadssnedvridande effekt i så stor utsträckning som möjligt. Stöd som beviljats för investeringsprojekt betalas när projektet har slutförts. 

Utlåtandena ska lämnas in via webbplatsen Utlåtande.fi senast den 2 februari 2022. Utlåtanden lämnas in som ett svar på den begäran om utlåtande som publicerats på webbplatsen. Utlåtandet behöver inte sändas in till ministeriet separat per e-post eller post. Remissinstanserna ska registrera sig och logga in på webbplatsen  utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i bruksanvisningen. Stöd för att använda tjänsten finns att få på adressen [email protected] Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Om remissinstansen inte vill registrera sig i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på  [email protected] Vi ber er använda diarienumret VN/17669/2021 som referens för utlåtandena.

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7092
 

 
Tillbaka till toppen