Hoppa till innehåll

Utredning rekommenderar att distributionsskyldigheten för biodrivmedel för trafiken utvidgas till att omfatta fordonsgas och elbränslen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 12.58
Pressmeddelande

Fordonsgas (metan och biometan) och elbränslen kan omfattas av distributionsskyldigheten för biobränslen, vilket i Finland för närvarande endast omfattar flytande biodrivmedel för transportändamål. Denna bedömning ingår i en utredning som konsultbolaget AFRY Management Consulting Oy genomförde tillsammans med TEC TransEnergy Consulting Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

I utredningen bedömdes också återvunna kolhaltiga bränslen och el för elfordon, men de ansågs inte lämpa sig för distributionsskyldigheten, eftersom de inte skulle minska växthusgasutsläppen från trafiken nationellt och/eller införandet av dem i distributionsskyldigheten skulle kräva betydande ändringar i det nuvarande systemet med distributionsskyldighet. Det finns andra lämpligare metoder för att främja användningen av dem.

Enligt energi- och klimatstrategin ska utsläppen av växthusgaser från trafiken minskas med 50 procent från 2005 års nivå fram till 2030. Skyldigheten att distribuera biodrivmedel är här ett tydligt och effektivt styrmedel.

Syftet med utredningsarbetet var att producera information för att utveckla distributionsskyldigheten så att målen för minskning av växthusgasutsläppen från trafiken uppnås så kostnadseffektivt och teknikneutralt som möjligt. I utvärderingen betonades dessutom att utvidgningen kan genomföras med minsta möjliga ändringar i det nuvarande systemet och att distributionsskyldigheten kan anses vara ett effektivt sätt att främja bränslet eller energikällan i fråga.

Utredningens huvudsakliga syfte var att bedöma lämpligheten hos alla bränslen och energikällor som godkänns för trafikens skyldigheter i fråga om förnybar energi enligt det förnyade direktivet om förnybar energi (RED II) i vårt nationella system med distributionsskyldighet.

Enligt utredningen kan endast biogaser och elbränslen fogas till distributionsskyldigheten så att kriterierna för en utvidgning av distributionsskyldigheten uppfylls. En ökad användning av gas i trafiken i distributionsskyldigheten och en ändring av den så att den blir skattepliktig ökar trafikgaskostnaderna i nuläget med endast cirka tre cent/liter bensinekvivalent, vilket inte ändrar gasens konkurrenskraft som trafikbränsle.

Den största effekten av ökningen uppskattades komma från möjligheten att använda biometan för att fullgöra en annan distributörs skyldighet, dvs. det mervärde som den s.k. tiketthandeln ger upphov till. Detta kan påskynda de inhemska investeringarna i produktion och användning av flytande biometan i tunga fordon.

Eftersom beräkningsmetoderna för minskning av växthusgasutsläppen från elbränslen är ännu delvis odefinierade bör de omfattas av distributionsskyldigheten för varje bränsletyp först när elbränslen uppfyller de hållbarhetskriterier som Europeiska kommissionen har fastställt. Kommissionen utfärdar en rättsakt om kriterierna i januari 2021. I fråga om elbränslen ska väte tills vidare lämnas utanför distributionsskyldigheten, eftersom dess direkta användning i trafiken tills vidare är mycket liten.

Arbets- och näringsministeriet bereder i höst en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om distributionsskyldighet med utnyttjande av resultaten av den utredning som nu publicerats. Avsikten är att utkastet till proposition ska på remiss i slutet av året. Avsikten är att lagförslaget lämnas till riksdagen i början av 2021. Lagändringen är en del av det nationella genomförandet av RED II-direktivet, som ska genomföras senast den 30 juni 2021.

Ytterligare information:
Jukka Saarinen, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0835
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 337 9827
Esa Sipilä, ledande konsult, AFRY Oy, tfn 050 412 0839