Hoppa till innehåll

Utvärderingsrapport: Användningen av React-EU-finansiering för pandemin har lyckats väl

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2024 10.33
Pressmeddelande

Den React-EU-tilläggsfinansiering som riktats till de regioner och branscher som drabbats hårdast av coronapandemin har i huvudsak väl motsvarat företagens och företagarnas utvecklingsbehov på lång sikt. Genomförandet av finansieringen har lyckats med beaktande av andra samtidigt använda finansieringsinstrument som hänför sig till pandemin, konstateras det i en nyligen färdigställd slutrapport om utvärderingen av React-EU-tilläggsfinansieringen.

Som helhet har React-EU-finansieringen i synnerhet i södra och västra Finland inneburit en betydande och exceptionell tilläggsfinansiering i förhållande till den normala strukturfondsverksamheten. Man önskade att React-EU-finansieringen i synnerhet skulle riktas till de verksamhetsområden som har drabbats av de största utmaningarna under coronapandemin. I östra och norra Finland har finansieringen gett strukturfondsverksamheten ytterligare volym, med betoning på fördelning av stöd till React-EU-teman.

Projektens affärsinriktning och å andra sidan relevans och inriktning i förhållande till målgruppernas behov lyckades i regel väl. 

Den kvantitativt största delen av React-EU-tilläggsfinansieringen riktades i Finland till Nyland, men även till Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax och Norra Savolax. 

Pandemirelaterade skador avhjälptes i företag genom att utveckla arbetstagarnas kompetens

Syftet med React-EU-finansieringen har varit att bidra till att avhjälpa skador som vållats av den kris som de sociala konsekvenserna av pandemin har orsakat. Detta har man strävat efter särskilt genom att stödja företagare och företag samt kompetensen i företagen för att svara mot de utvecklingsbehov som pandemin har stärkt. Dessutom riktades finansiering till förebyggande av arbetslöshet och förbättring av arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Med hjälp av de finansierade projekten har man kunnat förbättra deltagarnas digitala färdigheter samt förutsättningar för sysselsättning. I projekten har man också kunnat stärka företagens förändringsförmåga och flexibilitet proaktivt. Under projektens gång har det bland annat fattats beslut om att fortsätta och utveckla företag. 

Lärdomar av utvärderingen för den kommande strukturfondsverksamheten

Vid utvärderingen av tilläggsfinansiering bedöms användningen av tilläggsfinansieringen med tanke på verkningsfullhet, effektivitet och konsekvenser. I React-EU-utvärderingen sammanställdes dessutom lärdomar om användningen av specialfinansiering med tanke på fortsättningen.
Den korta användningstiden för finansieringen har utgjort en utmaning för React-EU-finansieringens effektivitet. Projektgenomförarna stod inför utmaningar med att bereda och snabbt bygga upp flera projekthelheter. Det måste reserveras tillräckligt med tid för att utveckla projekten, i synnerhet för att åstadkomma mer omfattande effekter.

Med React-EU-finansieringen har man kunnat inleda ny projektverksamhet vid brytpunkten mellan programperioderna. En tydlig central fördel med React-EU-finansieringen har också varit att man genom finansieringen och dessa särskilda och tematiska mål har riktat projektaktörsfältets blick i regionerna mot den nya programperioden. Detta förväntas visa sig bland annat i att man bedriver utvecklingsarbete som gäller teman redan innan det nya strukturfondsprogrammet har kommit igång fullt ut.

Utvärderingen av React-EU-finansieringen genomfördes hösten 2023. Utvärderingen genomfördes av MDI på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. 

React-EU-tilläggsfinansiering är en del av Next Generation EU-återhämtningspaketet

Under coronapandemin 2021 införlivades React-EU-tilläggsfinansieringen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) med Finlands strukturfondsprogram. Syftet med React-EU har varit att avhjälpa skador som covid-19-pandemin har orsakat i regioner, där ekonomin och sysselsättningen har drabbats hårt av pandemin. De huvudsakliga målen för åtgärder som finansieras med React-EU-tilläggsfinansiering är å ena sidan återhämtning från krisen och å andra sidan en grön omställning och digitalisering med framtidsinriktning. 

React-EU är en del av Next Generation EU-återhämtningspaketet. Finland har haft tillgång till en finansiering på 295 miljoner euro under 2021–2023. I förhållande till den övriga finansieringen inom ”Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020” har den utgjort ett betydande komplement till den totala finansieringen av programperioden under 2021 och 2022. Finansiering har beviljats av både NTM-centralerna och landskapsförbunden. 

Mer information:
Milla Ohrankämmen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, p. 0295 049 282, fö[email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU