Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Bättre påverkansmöjligheter för boende i hyreshus – reformen av lagen om samförvaltning på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2022 9.38
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till propositionen om samförvaltning för de boende och ägarna i statligt understödda hyreshus. Genom reformen av lagen om samförvaltning vill man i enlighet med regeringsprogrammet stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

I Finland finns över 370 000 statligt understödda hyresbostäder som bjuder på skäliga boendekostnader för över 600 000 invånare. I statligt understödda bostäder är invånarpåverkan en viktig del av trivseln och det rättidiga underhållet i husen, men den skapar också samhörighet och ger invånarna möjlighet att vara delaktiga.

Invånarpåverkan baserar sig på lagen om samförvaltning som förutsätter att invånarna ges information om ärenden som påverkar deras boende och att de ges möjligheter att påverka i dessa ärenden. I utredningen om hur lagen om samförvaltning fungerar noterades det dock att lagen, som varit i kraft i över 30 år, måste reformeras så att den motsvarar kraven och hyreshussamfundens verksamhetsmiljö i dag.

Minimikrav för samförvaltning

Genom den nya lagstiftningen vill man fastställa en miniminivå för samförvaltningen – i lagen fastställs å ena sidan vad boende i hyreshus har rätt att delta i, och å andra sidan hurdana skyldigheter hyreshussamfunden borde ha.

I lagen ska det också föreskrivas om rätten för samarbetsorganen mellan hyreshussamfund och invånare att delta i beredningen av ärenden som gäller hela hyreshusbolaget. Samtidigt utökas samarbetsorganens roll så att de ska fungera bättre i den nuvarande verksamhetsmiljön där små fastighetsbolag ofta fusioneras och blir stora hyreshusbolag.

Fler möjligheter för unga att påverka

I lagutkastet bevaras hyresbostädernas boendeverksamhet, boendestämmor och boendekommittéer som en viktig basnivå inom samförvaltningen, och deras verksamhet görs mer flexibel. Boendestämmorna ska också i fortsättningen utse kandidater till boenderepresentanter för hyreshusbolagets styrelse, och i fortsättningen ska också invånare i åldern 15–17 år få rösträtt och möjlighet att delta i samförvaltningen. Samförvaltningen i bostäder som är avsedda för grupper med särskilda behov kan i fortsättningen ordnas så att grupperna med särskilda behov beaktas.

De boende ska ha rätt att välja en samfundsspecifik övervakare som granskar hyreshusets ekonomi och förvaltning, och boenderepresentanten ska i fortsättningen delta i planeringen och uppföljningen av husbolagens omfattande grundliga renoveringar.

I lagutkastet främjas också elektroniska verksamhetssätt, till exempel hybridmöten, på ett sätt som beaktar invånarnas jämlikhet.

Det föreslås att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ska ges fullmakt att övervaka genomförandet av samförvaltningen och vid behov förelägga vite.

Utlåtanden om utkastet till proposition med förslag till lag om samförvaltning för de boende och ägarna i hyreshus kan lämnas via tjänsten utlåtande.fi fram till den 18 mars 2022.

Ytterligare information

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
miljöministeriet
tfn 029 525 0067
[email protected]

 
Tillbaka till toppen