Hoppa till innehåll

Beredningen av projekt för förnybar energi görs smidigare: regeringsproposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen lämnas till riksdagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.12 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 13.51
Pressmeddelande

Direktivet om förnybar energi, RED III, trädde i kraft i november 2023. Till direktivet fogades två artiklar som hör till naturvårdslagens tillämpningsområde. De ändringar i direktivet som har samband med naturvårdslagstiftningen ska genomföras före den 1 juli 2024.

Genom propositionen görs beredningen av projekt för förnybar energi smidigare. I syfte att genomföra RED III-direktivet föreslås att det i naturvårdslagen tas in en bestämmelse enligt vilken miljökonsekvensbedömningen och Naturabedömningen av ett projekt för produktion av förnybar energi alltid ska göras samtidigt.

Dessutom preciseras begreppet ”ytterst viktigt allmänt intresse”, som hänför sig till det nationella genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv, så att projekt för förnybar energi alltid omfattas av begreppet. Bestämmelsen i fråga trädde i kraft vid utgången av 2022 med stöd av EU-rådets temporära förordning om att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, och gäller till utgången av juni. Med stöd av bestämmelsen kan projekt för förnybar energi även i fortsättningen beviljas undantag från naturvårdslagens bestämmelser om artskydd och nätverket Natura 2000, om också de övriga förutsättningar som anges i lagen uppfylls. Bland de övriga förutsättningarna för att tillstånd till undantag ska kunna beviljas ingår bland annat att det inte får finnas någon alternativ lösning för projektet, såsom en mindre skadlig förläggningsplats.

I lagen föreslås också en förtydligande bestämmelse om individer av fridlysta arter som oavsiktligt dödas i samband med utbyggnaden eller driften av en produktionsanläggning för förnybar energi som byggs med behörigt tillstånd. Om till exempel fåglar oavsiktligt dödas av ett vindkraftverks blad, är det inte fråga om avsiktligt dödande. Under utbyggnaden och driften av en produktionsanläggning ska man dock vidta lämpliga skyddsåtgärder i syfte att förhindra att individer av fridlysta arter dör eller störs. Dessa skyddsåtgärder kan till exempel gå ut på att placera kraftverk utanför flyttvägar för fåglar och på tillräckligt avstånd från kända häckningsplatser för stora rovfåglar eller att förlägga byggandet till tidpunkter utanför förökningstider. Bestämmelsen befriar dock inte från behovet att ansöka om tillstånd till undantag om avsikten är att döda individer, avlägsna deras bon eller till exempel bygga energiledningar under förökningstider.

Utkastet till regeringsproposition gällande RED III-direktivet var på remiss i fyra veckor i februari-mars. Det kom in 70 utlåtanden, varav 22 lämnades av privatpersoner. I utlåtandena framfördes kritiska anmärkningar om de föreslagna bestämmelserna, men också allmänt om de konsekvenser som produktionsanläggningar för förnybar energi medför. Bestämmelserna och i synnerhet motiveringen till lagen har preciserats utifrån utlåtandena. De föreslagna bestämmelserna har framför allt en förtydligande verkan, och de följer i huvudsak den förvaltningspraxis som redan nu tillämpas.

Mer information

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
029 5250 433
[email protected]