Hoppa till innehåll

Det internationella samarbetet för skyddet av Östersjön fortsätter tills vidare utan Ryssland

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 12.31 | Publicerad på svenska 25.4.2024 kl. 15.54
Pressmeddelande
Matalia saaria Itämeren horisontissa. Saarille lankeaa sateita.

Vid ministermötet för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö i Riga i Lettland den 25 april sände parterna i kommissionen, med undantag för Ryssland, ett starkt budskap om vikten av att fortsätta Östersjösamarbetet. ”Det svåra geopolitiska läget får inte hindra vårt arbete för den marina miljön. Skyddet av Östersjön kan inte vänta tills kriget är över”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. Han deltog i mötet på distans.

Östersjöstaternas ministrar och andra högnivårepresentanter samlades för att fira 50-årsjubileet för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helsinki Commission, HELCOM) och för att diskutera hur skyddet av den marina miljön framskrider, de framtida prioriteringarna i HELCOM:s arbete samt regionens geopolitiska läge.

HELCOM är en är en mellanstatlig organisation grundad av de stater som undertecknat konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Den övervakar och främjar tillämpningen av Helsingforskonventionen och ger rekommendationer till konventionsländernas regeringar. I HELCOM:s arbete deltar alla Östersjöstater och Europeiska kommissionen. I praktiken har det dock varit paus i samarbetet med Ryssland sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina.

Finland, Danmark, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Europeiska unionen gav i Riga ett uttalande där de krävde att Ryssland drar tillbaka alla sina militära styrkor från Ukrainas territorium. De bekräftade också att de för närvarande inte samarbetar med Ryssland. De förändrade förhållandena innebär dock inte att HELCOM:s arbete upphör.

Enligt minister Mykkänen måste Östersjöstaterna förbereda sig på nya hot till följd av det geopolitiska läget, såsom den ryska skuggflottan med dess ålderstigna fartyg och sämre försäkringsskydd samt avsiktliga störningar av den marina miljön.

”I norra Östersjön behövs åtminstone ett beredskapsfartyg från Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att stödja medlemsstaterna i bekämpningen av miljöskador. Förr eller senare måste man också hitta en lösning som begränsar transporten av olja i Östersjön med sådana tankfartyg som saknar adekvata försäkringar eller kompetens inom vintersjöfart”, säger minister Mykkänen.

Parterna diskuterade den tredje statusbedömningen för Östersjön (2023), enligt vilken miljöstatusen är dålig inom hela havsområdet. Finland, Danmark, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Europeiska unionen bekräftade i sin deklaration att de fortfarande förbinder sig till aktionsplanen för Östersjön, som uppdaterades 2021. Parterna förband sig också att före 2027 genomföra de mål som gäller de övre gränserna för näringsbelastning i hela havsområdet och de landsspecifika målen för minskning av näringsbelastningen.

”Finland har förbundit sig att före 2027 få belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde struket från HELCOM:s lista över de värsta belastningskällorna”, säger Mykkänen.

Parterna har också för avsikt att fortsätta göra statusbedömningar för hela Östersjön. Nästa bedömning blir klar senast 2029.

Mer information:

Sara Viljanen
lagstiftningsråd
[email protected]
tfn 0295 250 315