Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

En del av spilloljan försvinner utan återvinning – en risk för miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2023 7.05
Pressmeddelande
Jäteöljy kiertoon, ei ympäristöön. Jäteöljy on vaarallista jätettä. Jäteöljyn pienpoltossa syntyy ilmansaasteita, kuten raskasmetalleja, pienhiukkasia ja haitallisia yhdisteitä. Ne pilaavat lähiympäristön ilmanlaatua ja kulkeutuvat maaperään ja vesistöön. Jäteöljyn kierrätys on ympäristöteko. Kierrättämällä vähennetään uusiutumattoman raaka- öljyn tarvetta ja öljynjalostuksen ympäristöhaittoja. Jäteöljy on arvokas raaka-aine. Tavoite on kierrättää 80 % kerätystä ja käsitellystä jäteöljystä. Jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti, jos erilaiset jäteöljyt pidetään erillään eikä niihin sekoiteta muita aineita. Jäteöljystä valmistetaan perusöljyä, jota hyödynnetään uusien voiteluaineiden raaka-aineena.

Miljöministeriet är oroat över att det stigande energipriset ger upphov till en svart spilloljemarknad i Finland där oljan går till olaglig förbränning. Spillolja som finns på fel plats förorenar vatten och jordmån och förbränning av oljan orsakar utsläpp. Dessutom går återvinningens fördelar förlorade eftersom spillolja kan återvinnas oändligt många gånger och återanvändas som smörjmedel.

Spilloljor från företag, till exempel förbrukade smörjoljor från bilar, traktorer och maskiner, behandlas inte på det sättet som lagen kräver. Spillolja är farligt avfall vars behandling regleras genom lag. Oljeavfallshanteringen baserar sig på ett Green deal-avtal mellan miljöministeriet och Återvinningsindustrin rf. De viktigaste aktörerna som samlar in och regenererar oljeavfall har anslutit sig till avtalet genom sina åtaganden. Under det senaste årtiondet har omkring 35 000 ton oljeavfall behandlats i Finland under de flesta år.

Miljöministeriets oro baserar sig på diskussioner med närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsynsmyndigheter samt på uppgifter från Återvinningsindustrin rf och de företag som ansvarar för insamlingen av spillolja. Insamlingen av spillolja har till största delen fungerat bra, men de företag som ansvarar för insamlingen har rapporterat till Återvinningsindustrin rf att mängderna har minskat. År 2022 samlades det in 1,5 miljoner liter mindre spillolja än 2021.

Till exempel i sociala medier och på handelsplatser på nätet har man erbjudit sig att köpa spillolja, och det säljs brännare som lämpar sig för förbränning av spillolja, även om man inte får förbränna spillolja i dem.

Spillolja ska lämnas till insamling – olaglig lagring, förbränning och handel är förbjuden

Spillolja uppstår bland annat i lantbruksföretag och bilverkstäder. Lagring, förbränning och handel med spillolja utan tillstånd är olagligt och ofta också ett miljöbrott. I lagen definieras också noggrant hur spillolja ska lagras. 

"Spillolja är farligt avfall som innehavaren måste lämna på anvisad insamlingsplats", påminner Jouni Nissinen från miljöministeriet. Här handlar en del säkert fel utan att veta om det.

Företag kan leverera spillolja för återvinning till företag inom avfallsbranschen. I Finland erbjuds avhämtningstjänst för spillolja av flera företag, av vilka en del är lokala och en del är verksamma på riksnivå. Spillolja får överlåtas endast till aktörer som enligt miljötillståndet har rätt att ta emot sådant avfall. Den som överlåter spillolja är ansvarig för att se till att den som samlar in spillolja har tillstånd att göra det. 

Spillolja som uppkommer inom jord- och skogsbruket kan levereras till kommunens mottagningsplats om mängden avfallsolja är liten. 

Hushållen kan leverera avfallsolja till kommunens mottagningsplats för farligt avfall. 

Oljeavfall som behandlats på fel sätt är en miljörisk

Också en liten mängd oljeavfall på fel ställe förorenar snabbt både marken och ytvattnet eller grundvattnet. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Om olja förbränns i olämpliga förbränningsanläggningar, kan tungmetaller, skadliga föreningar och cancerframkallande mikropartiklar komma ut i luften.

Utöver myndigheterna har också ansvarsfulla företag reagerat på problemet och efterlyst strängare tillsyn av myndigheterna. Miljöministeriet har uppmanat miljötillståndsmyndigheterna och de myndigheter som övervakar tillstånden att fästa vikt vid att spillolja behandlas så som lagen kräver. 

Ytterligare information:

Jouni Nissinen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 028, [email protected]

 
Tillbaka till toppen