Hoppa till innehåll

EU-kommissionen: Finland måste öka återvinningen av kommunalt avfall och minska avfallsförbränningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2023 13.08
Pressmeddelande

Finland kommer sannolikt inte att uppnå det mål som uppställts för 2025 om att 55 procent av det kommunala avfallet* ska återvinnas. Europeiska kommissionen publicerade idag rapporter med tidig varning för de länder som inte verkar uppnå de mål som anges i avfallsdirektivet. 

Det mest oroväckande i Finlands situation är att målet för återvinning av kommunalt avfall ser ut att rymma allt längre bort. Återvinningsgraden för kommunalt avfall har i flera år legat kring 40 procent, och samtidigt har mängden kommunalt avfall ökat. Även om återvinningen har ökat kvantitativt sett, har den procentuella andelen förblivit nästan oförändrad eller till och med sjunkit något.

Det finns även goda nyheter: Finland har på ett exemplariskt sätt minskat mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatser till under en procent. EU:s mål är under 10 procent. Vi har även uppnått det allmänna målet för återvinning av förpackningsavfall (65 procent), även om det finns mycket att förbättra när det gäller återvinningen av enskilda typer av avfall, såsom plastförpackningar. Finlands pantsystem för flaskor och systemet för återanvändning och reparation av lastpallar lyftes fram i rapporten som goda exempel för andra EU-länder.

I rapporten behandlas avfallsstatistiken för 2020. Finland är ett av de 18 länder som enligt kommissionens bedömning inte verkar uppnå återvinningsmålen. Syftet med rapporten med tidig varning är att stödja dessa medlemsstater när de genomför målen.

Kommissionen föreslår åtgärder för att höja återvinningsgraden

Enligt kommissionen bör i synnerhet insamlingen och återvinningen av bioavfall och plast ökas. Även avfallsmängden bör minskas genom ökad återanvändning. Kommissionen föreslår också ekonomiska styrmedel för att öka återvinningen, till exempel beskattning av avfallsförbränning eller någon annan avgift för avfall som förbränns. Dessutom bör man förhindra att det byggs nya anläggningar som förbränner avfall. 

I rapporten rekommenderas riksomfattande informationskampanjer som uppmuntrar finländarna att sortera sitt avfall. 

Det är viktigt att varje avfallsproducent sorterar

I rapporten syns inte ännu hur återvinningsgraden påverkas av de ändringar som gjordes i avfallslagen 2021. Genom ändringen infördes flera skyldigheter för företag och hushåll i fråga om separat insamling av avfall. Trots ändringarna i lagstiftningen är det svårt att uppnå målen, eftersom målen för återvinning av kommunalt avfall stiger till 60 procent 2030 och ytterligare till 65 procent 2035. Verkställandet av lagstiftningen är fortfarande inte helt avslutat. För att målen ska uppnås krävs det att företag och kommuner fäster särskild uppmärksamhet vid att ordna separat insamling i enlighet med avfallslagstiftningen.

Enligt miljöministeriets bedömning har covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina efter 2020 medfört oväntade konsekvenser även för avfallshanteringen. Covid-19-pandemin ökade mängden kommunalt avfall, och en allt större del av detta avfall har styrts till förbränning eller till framställning av bränsle som material istället för materialåtervinning. Rysslands invasion av Ukraina ledde till en energikris och till att importen av virke som anskaffats från Ryssland för att bli bränsle upphörde. Därför utnyttjades i synnerhet avfallsflödena från näringslivet i högre grad än tidigare som råvara för energiproduktion i industrianläggningar och i avfallsförbränningsanläggningar. På så sätt går återvinningsindustrin miste om bra material.

”Varje avfallsproducents gärningar är viktiga. Om avfallet inte sorteras hemma eller på arbetsplatserna, kan målen inte nås”, säger konsultativa tjänstemannen Sirje Stén vid miljöministeriet.

*Kommunalt avfall är normalt avfall från boende och liknande avfall från handel, förvaltning och tjänster.

Mer information

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman, tfn 029 525 0276, [email protected]

Maria Ohisalo