Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Förslaget till plan- och bygglag samlade in närmare 550 utlåtanden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 15.46
Pressmeddelande

Utkastet till regeringsproposition om en plan- och bygglag var ute på en omfattande remiss från den 27 september till den 7 december 2021. Under de tio veckorna fick miljöministeriet in 549 utlåtanden om förslaget. Ett sammandrag av utlåtandena har nu publicerats.

Majoriteten av remissinstanserna ansåg att målen för lagreformen är viktiga och att de är värda att understödas. I enlighet med regeringsprogrammet är de huvudsakliga målen med reformen ett klimatneutralt samhälle, att stärka den biologiska mångfalden, att förbättra kvaliteten i byggandet och att främja digitaliseringen. Lagreformen stöder Finlands mål att uppnå klimatneutralitet före 2035.

Remissinstanserna var tämligen oeniga om lagutkastets förslag till metoder för att genomföra reformens mål. En del av remissinstanserna berömde förslagen, andra kritiserade dem. Remissinstanserna förhöll sig i huvudsak positiva till lagutkastets förslag om att stävja klimatförändringarna vid planläggning och om att främja koldioxidsnålt byggande, cirkulär ekonomi och digitalisering. Remissinstanserna gav i huvudsak negativ respons om den obligatoriska stadsregionplanen och de ändringar som föreslås i ordnandet av byggnadstillsynen.

Många av remissinstanserna uttryckte sin oro över att de totala konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna inte är tillräckligt klara och att de mål som uppställts för lagreformen inte har uppnåtts. Många remissinstanser upplevde också att de åtgärder som föreslås i lagutkastet inte gör förfarandena för byggandet och områdesanvändningen smidigare.

Lagförslaget omarbetas utifrån remissresponsen. Även de politiska diskussionerna kring lagreformen fortsätter. I den lagstiftningsplan som regeringen godkände den 31 januari 2022 infaller regeringens proposition med förslag till plan- och bygglag i augusti.

Reformen av markanvändnings- och bygglagen har beretts genom omfattande samarbete under flera år

Den nya plan- och bygglagen ska ersätta den nuvarande, drygt 20 år gamla markanvändnings- och bygglagen. Som bakgrund till reformen gjorde miljöministeriet 2011–2014 en omfattande bedömning av den gällande lagen. Kunskapsbasen för reformen har också utökats genom flera utredningar och undersökningar.

Efter den förberedande fasen 2016–2017 tillsattes 2018 en parlamentarisk uppföljningsgrupp bestående av representanter för regeringspartierna, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och representanter för intressegrupperna, dess sex beredningssektioner samt ett forum för intressegrupper där cirka 100 centrala aktörer från olika samhällssektorer var representerade. År 2020 inledde också en ministergrupp för uppföljning sitt arbete. Sammanlagt över 250 personer har deltagit i beredningen av den nya lagen.

Ytterligare information:

Erkki Perälä
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 465 8388
[email protected]

Beredningen av lagreformen:
Teppo Lehtinen
Överdirektör
tfn 0295 250 157
[email protected]

Frågor om byggande:
Kirsi Martinkauppi
Enhetschef, regeringsråd
tfn 2295 250 177
[email protected]

Frågor om områdesanvändning:
Anna-Leena Seppälä
Enhetschef, byggnadsråd
tfn 0295 250 242
[email protected]

 
Tillbaka till toppen