Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Miljöministeriet 30.9.2020 12.26
Pressmeddelande

Under 2010-talet har i synnerhet de skador som orsakas av fridlysta fåglar ökat i antal, och syftet med den lag som nu bereds är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. Lagen ska bidra till att förbättra artskyddet och öka acceptansen för naturskydd.

Lagen ska innehålla bestämmelser om ekonomiska förmåner som beviljas för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur, om ansökan om och beviljande av förmånerna samt om förfarandena för utbetalning av dem. Fridlysta arter är alla andra arter i vilt tillstånd än viltarter eller icke fridlysta djur, till exempel vitkindad gås, fladdermus och svan.

Den nya lagen gör det möjligt att bevilja bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur. Bidrag kan beviljas till exempel för anskaffning av anordningar av olika slag, för arbetskostnader och för olika undersökningar och utvecklingsarbete. Bidrag kan sökas av såväl privatpersoner, jordbrukare som olika föreningar.

Enligt lagutkastet ska ersättning kunna betalas för de skador på odlingar, djur och byggnader som fridlysta djur orsakar. En förutsättning för att ersättning ska beviljas är att sökanden har lämnat in en skriftlig anmälan om skadan och att skadan har bedömts av en myndighet eller en oberoende expert. 

För skador för renhushållningen och fiskerinäringen kan det dessutom beviljas ett kalkylmässigt renhushållningsstöd utifrån hur kungshörnens häckning har lyckats och ett stöd för fiskerinäringen utifrån fiskgjusens häckning.

Bidragen, ersättningarna och stöden är beroende av prövning och beviljas inom ramen för statsbudgeten. Små och vanliga skador och olägenheter omfattas inte av den föreslagna nya lagen.

Den nya lagen utgör ett led i revideringen av naturvårdslagstiftningen. Lagstiftningen ses över för att man bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 4 november 2020.

Mer information:

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 250 374
 

Tillbaka till toppen