Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Miljöministeriet ber om utlåtanden om lagändringarna med syfte att påskynda investeringar i den gröna omställningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 15.50 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 16.15
Pressmeddelande

Miljöministeriet bereder åtgärder för att påskynda investeringar i den gröna omställningen i Finland. Genom den regeringsproposition som sänds på remiss i dag vill man göra det möjligt för vissa investeringar i den gröna omställningen att få temporärt företräde fram till 2025 vid regionförvaltningsverkens tillståndsbehandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. I propositionen föreslås också att vissa besvärsärenden som är centrala med tanke på den gröna omställningen ska behandlas med brådskande tidtabell vid förvaltningsdomstolarna 2023–2027. Enligt förslaget ska domstolarna också behandla besvärsärenden som gäller detaljplaner som är viktiga med tanke på energiproduktion och generalplaner som styr utbyggnad av vindkraft med brådskande tidtabell.

Regeringen drog upp riktlinjer för påskyndandet av investeringar i den gröna omställningen vid ramförhandlingarna i april 2022. Propositionsutkastet gäller en temporär ändring av lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken samt av vattenlagen, miljöskyddslagen och markanvändnings- och bygglagen.

Regionförvaltningsverken ska i tillståndsbehandlingen ge företräde till vissa projekt som gäller förnybar energi, produktion av koldioxidsnålt väte, elektrifiering av industrin, avskiljning och återvinning av koldioxid samt batteriklustret. Projekten ska beakta principen om att inte orsaka betydande skada. I propositionen föreslås också att vissa besvärsärenden som är centrala med tanke på den gröna omställningen ska behandlas med brådskande tidtabell vid förvaltningsdomstolarna 2023–2027.

"Beredningen av påskyndandet av investeringar i den gröna omställningen har beretts i exceptionellt snabb takt efter beslutet vid ramförhandlingarna. Vi vill påskynda utfasningen av fossila bränslen, öka användningen av inhemsk förnybar energi och främja Finlands självständighet i fråga om energi", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Regeringen har dessutom kommit överens om att kontakterna och informationsutbytet mellan regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska effektiviseras genom en ändring av miljöskyddslagen. Även den här propositionen är på remiss fram till den 7 juni 2022.

Styrgruppen för påskyndande av investeringar i den gröna omställningen utarbetar också ett förslag om regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser för att påskynda investeringar i den gröna omställningen och andra projekt. Det kommer också att föreslås en anslagsökning för förvaltningsdomstolarna.

Avsikten är att regeringens propositioner överlämnas till riksdagen i samband med budgethandlingen under höstsessionen 2022. Med hjälp av ett beredningsanslag och genom resultatstyrning kan man redan under 2022 säkerställa att verkställandet av förslaget om brådskande behandling inleds så snabbt som möjligt.

Ytterligare information

Ordförande för projektets styrgrupp
​​​​​​​Leena Ylä-Mononen
​​​​​​​överdirektör
​​​​​​​tfn 0295 250023
​​​​​​​[email protected]

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverket:
​​​​​​​Erja Werdi
​​​​​​​lagstiftningsråd
​​​​​​​tfn 0295 250 312
​​​​​​​[email protected]

 
Tillbaka till toppen