Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Nytt register över avfallstransporter träder i kraft i september

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 14.23
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag ändringen av avfallsförordningen som hänför sig till den ändring av avfallslagen (494/2022) som fastställdes förra veckan. I början av september införs det nya SIIRTO-registret, som förs av Finlands miljöcentral. Registret kommer att avsevärt förbättra informationen om det avfall som omfattas av skyldigheten att upprätta ett transportdokument, det vill säga till exempel farligt avfall, bygg- och rivningsavfall samt vissa slam.

Avfallsinnehavaren, eller avfallstransportören i fråga om hushåll, ska se till att uppgifterna i transportdokument som upprättas efter den 1 september 2022 lämnas in till registret. Sedan början av detta år har transportdokumenten upprättats elektroniskt, och SIIRTO-registret är en fortsättning på detta. Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas till registret finns i ändringen av avfallsförordningen. Från och med ingången av 2023 behöver avfallstransportörerna inte längre separat lämna uppgifter om transport av slam från slamavskiljare eller slutna avloppstankar till avfallshanteringsmyndigheterna om uppgifterna har lämnats in till SIIRTO-registret.

Ändringarna i avfallslagen och avfallsförordningen kommer också att förenkla förfarandena för godkännande av avfallstransportörer och avfallsmäklare från och med början av nästa år. Kraven om ekonomiska säkerheter slopas. Verksamhetsutövarnas ekonomiska tillförlitlighet utreds i fortsättningen med hjälp av de fullgöranderapporter som utarbetas av Enheten för utredning av grå ekonomi. Tillförlitligheten utreds inte separat om avfallstransportföretaget har ett trafiktillstånd som förutsätts av trafiklagstiftningen eftersom tillförlitligheten har utretts som en del av beviljandet av trafiktillståndet. Skyldigheten att ansöka om godkännande av verksamheten för anteckning i det avfallshanteringsregister som förs av NTM-centralerna utvidgas till att även gälla avfallsförare som har sin hemort någon annanstans än i Finland och som är verksamma i Finland. Ändringarna ska säkerställa en så enhetlig kravnivå som möjligt och lika konkurrensvillkor för alla aktörer.

I början av nästa år införs också två offentliga informationstjänster om avfallsförare och avfallsmäklare som godkänts i avfallshanteringsregistret. I informationstjänsterna ingår dessutom producenter av förpackningar, elektriska och elektroniska produkter och vissa andra produkter samt producentsammanslutningar och deras medlemsföretag som godkänts i producentregistret. Bättre information om verksamhetsutövare och avfallstransporter bidrar till att utveckla en hållbar avfallshantering.

Mer information:

Sirkku Jaakkola
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 007
[email protected]

 
Tillbaka till toppen