Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Antalet skolår tredubblades – behovet av att utveckla i Moçambiques undervisningssektor ännu stort

Utrikesministeriet
4.10.2019 10.04
Nyhet

I Moçambique inleder allt fler barn grundskolan, skolnätet har utvidgats, antalet flickor i skolorna har ökat och det finns fler lärare. Det finns dock mycket kvar att göra. Finland har länge varit med och stött utvecklingen av Moçambiques utbildningssektor.

 Tre barn som går på ettan sitter i klassrummet i den lilla staden Macias grundskola. Ana går på ettan i den lilla staden Macias grundskola. Bild: Erja-Outi Heino.

Utvecklandet av utbildningssektorn är en av de viktigaste metoderna för att minska fattigdomen i Moçambique. Av länderna i södra Afrika är det Moçambique som investerar mest av sina offentliga utgifter i utbildningssektorn – cirka en femtedel av statsbudgeten. Finland har understött utbildningssektorn i Moçambique sedan 1997 och anslöt sig 2003 till en gemensam fond (FASE), genom vilken medel kanaliseras till den grundläggande utbildningen (årskurserna 1–7), utbildningen på andra stadiet (årskurserna 8–12) och lärarutbildningen.

Fler elever och kvinnliga lärare i grundskolorna

På knappt 20 år har enligt UNDP den förväntade längden på den moçambikiska elevens skolkarriär tredubblats från 3,7 till 9,7 år. Också antalet barn som inleder sin skolgång har fördubblats under de senaste 20 åren. Enligt Världsbankens statistik inledde nästan 90 procent grundskolan 2017.

Dessutom ökade antalet elever som omfattas av den grundläggande utbildningen 2018 med 7,1 procent jämfört med 2017. År 2018 studerade cirka 6,56 miljoner elever inom den grundläggande utbildningen, medan motsvarande siffra 2017 var cirka 6,12 miljoner. Det innebär att den grundläggande utbildningen nådde 420 000 fler elever.

Utöver skolgångens längd och det ökade antalet barn som inleder grundskolan är det ökade antalet kvinnliga lärare ett resultat av utvecklingen inom utbildningssektorn. Exempelvis 2018 ökade antalet kvinnliga lärare på alla nivåer, med undantag av årskurserna 10 –12, jämfört med 2017.

Mycket kvar att utveckla när det gäller undervisningens kvalitet och slutförandet av studierna

Utbildningen och fortbildningen av lärare överskred de kvantitativa mål som uppställts, men utbildningens kvalitet och genomförande bedöms vara bristfälliga. Detta problem kommer bland annat att åtgärdas genom en reform av urvalskriterierna för lärare vid lärarutbildningsinstitutionerna och för dem som vill bli lärare. Man ska också stärka kapaciteten hos dem som undervisar vid och leder institutionerna. 

Antalet elever som avbryter grundskolan är också oroväckande. Även om allt fler elever slutför grundskolan, om man ser i ett längre tidsperspektiv, är antalet elever som avbryter sin skolgång ändå stort.

Enligt Världsbanken har antalet elever som slutför grundskolan nästan fyrdubblats mellan 2000 och 2010, en ökning från 16 procent till 57 procent. Däremot slutförde endast 46 procent av eleverna grundskolan 2017. Med andra ord har antalet elever som avslutat grundskolan minskat på 2010-talet. Enligt UNDP var andelen barn som lämnade grundskolan mellan 2016 och 2017 66,8 procent.  Med andra ord avbröt över hälften av dem som påbörjade grundskolan sin skolgång.

Kapacitetsutveckling och prioritering av flickors skolgång rekommenderas

Den moçambikiska utbildningssektorns finansiärer rekommenderar att kapaciteten stärks på alla nivåer inom undervisningsministeriet. Flickors tillträde till skolan, deras inlärning och slutförande av sin skolgång bör också prioriteras ytterligare. Dessutom skulle det vara nyttigt att bygga upp en djupare förståelse för jämställdheten mellan könen, för funktionsnedsättningar och det geografiska lägets inverkan på utvecklingen av utbildningssektorn.

Finland stöder utvecklingsarbetet inom utbildningssektorn i Moçambique genom den gemensamma fonden FASE. Finland riktade 8 miljoner euro till fonden 2018, vilket innebär att Finlands andel är cirka 11 procent av fondens totala andel. Det gör Finland till fondens näst största bilaterala finansiär.

Tillbaka till toppen