Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Ett nytt finansiellt instrument har inrättats för att främja Barentssamarbetet

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 11.34 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 11.40
Pressmeddelande

Projektfonden för Barentsregionen (Barents Financial Mechanism, BFM) inleder sin verksamhet under Finlands ordförandeskap i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) 2021–2023 och den första utlysningen öppnas den 24 april 2022.

Finansieringsinstrumentet för Barentsregionen ska stödja främjandet av hållbar utveckling och kontakter mellan människor i Barentsregionen. Programmet är öppet för projekt inom alla delområden av Barentssamarbetet, och projekten väntas bidra till att uppfylla målen för Finlands pågående ordförandeskap i Barentsrådet och Nentsiens ordförandskap i Barents regionråd.

Det maximala understödet per projekt är 40 000 euro, och av projektgenomförarna förväntar man sig en självfinansiering på minst 10 procent. I specialfall kan understödsbeloppet vara större. Tiden för genomförande av projektet är högst två år, men det kan av motiverad anledning förlängas till tre år. 

Ansökningsförfarandet har utvecklats så att det sporrar och möjliggör en så stor grupp och olika typer av sökande som möjligt.

Utarbetandet av ett eget finansieringsprogram till stöd för Barentssamarbetet har legat på BEAC-medlemsländernas agenda i flera år. I oktober 2021 godkände medlemsstaternas utrikesministrar i Tromsö som avslutning på Norges ordförandeskap ett nytt finansiellt instrument för Barentsregionen. Projektfonden för Barentsregionen är ett nyckelinstrument i det småskaliga praktiska samarbetet i Barentsregionen.

Ambassadör Jari Vilén, som är ordförande för Barentsrådets tjänstemannakommitté, säger att Finland betraktar det nya finansieringsinstrumentet som en mycket viktig del av genomförandet av ordförandeskapets projekt i praktiken. För att trygga en effektiv start av fonden placerar Finland sammanlagt 550 000 euro i fonden. Den totala finansieringen för den första utlysningen är 730 000 euro.

Det internationella Barentssekretariatet ordnar flera informationsmöten för potentiella sökande våren 2022. Mer information publiceras på sekretariatets webbplats 

Mer information:
Jari Vilén, Ordförande för kommittén för de ledande tjänstemännen i Barents euroarktiska råd (CSO), ambassadör, tfn +358 295 350 381, [email protected]

Katja Sukuvaara, Rådgivare för finansieringsmekanismen, IBS, tfn +358 50 5050 752, [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen