Hoppa till innehåll

En parlamentarisk kommitté börjar utreda utvecklandet av den allmänna värnplikten

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2020 13.40 | Publicerad på svenska 5.3.2020 kl. 13.50
Pressmeddelande

Statsrådet har den 5 mars 2020 tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet. Ordförande för kommittén är riksdagsledamot Ilkka Kanerva och dess sekretariat består av tjänstemän från försvarsministeriet, arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli. Kommitténs mandattid är 5.3.2020-31.10.2021.

Kommittén har till uppgift att utarbeta en beskrivning av skyldigheten att försvara landet samt av nuläget för värnplikt (inkl. civiltjänst) och frivillig militärtjänst för kvinnor. Till uppgifterna hör dessutom att utreda:

1) behoven av att utveckla värnplikten (beväringstjänsten, tiden i reserven och det frivilliga försvaret) och den frivilliga militärtjänsten för kvinnor,

2) utvecklingsbehoven i fråga om att utnyttja civiltjänsten och det kunnande som förvärvats under civiltjänstgöringstiden för att tillgodose behoven i verksamhetsmodellen för den övergripande säkerheten,

3) möjligheterna att vid uppbåden främja de ungas medvetenhet i frågor som gäller skyldigheten att försvara landet och den allmänna värnplikten, Möjligheterna till uppbåd också för kvinnor utreds.

4) det allmänna utbildningssystemets möjligheter att främja de ungas medvetenhet om frågor som gäller den övergripande säkerheten, skyldigheten att försvara landet och den allmänna värnplikten,

5) möjligheterna att genomföra medborgartjänstmodellen både som ett fristående alternativ och som en helhet tillsammans med civiltjänsten. Medborgartjänsten granskas som en kompletterande modell till militärtjänsten.

I enlighet med regeringsprogrammet har det i beslutet om tillsättande fastställts att den allmänna värnplikten ska upprätthållas för det militära försvarets behov. Utvecklingsalternativen ska upprätthålla en hög försvarsvilja och stärka jämlikheten mellan medborgarna.

Kommitténs detaljerade uppgifter och sammansättning finns under denna länk.

Ytterligare information: ordförande, riksdagsledamot Ilkka Kanerva tfn 050 511 3055 och försvarsministerns specialmedarbetare Janne Torvinen tfn 0295 140 433.