Hoppa till innehåll

Regeringens svar på interpellationen om de ungas framtid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.11.2023 14.12
Interpellationssvar
Bild: Hanne Salonen / Riksdagen

Statsminister Petteri Orpo gav regeringens svar på interpellationen om de ungas framtid till riksdagen tisdagen den 21 november 2023. Det talade ordet gäller.

Ärade talman,

I dag för riksdagen en viktig diskussion om Finland, världen och framtiden med tanke på dem som berörs allra mest, nämligen de unga.

Jag tänker inte börja beskriva de ungas själsliv i den här salen. De unga kan bäst själva berätta vad de tänker och hurdan framtid de önskar sig. Vår uppgift är att lyssna på de unga och ta dem på allvar och att skapa framtidstro och tillförsikt.

I denna sal fattas de beslut som världen för de unga ska bygga på. Vi beslutsfattare har ansvaret för att ta fram de bästa lösningarna med tanke på kommande generationer. 

Ärade talman, 

Hoppet om en bättre och ljusare morgondag kräver inte bara ord utan också handling. 

Alla behöver människor omkring sig som säger att det inte är någon fara, att allt ordnar sig. Du klarar dig. 

Ingen ung persons förtroende för framtiden ökar av att ”någon politiker i riksdagen” säger så. Det räcker inte. De unga har rätt att kräva handlingar av beslutsfattarna. 

Regeringens utgångspunkt är att samhället inte ska byggas enbart för dagens behov. Finland är kraftigt skuldsatt. Skuldsättningen försämrar framtiden för dem som är barn och unga i dag. 

Vi gör de korrigeringar som är nödvändiga och styr in ekonomin på en hållbar bana. Vi gör det för att Finland även i framtiden ska kunna erbjuda småbarnspedagogik, utbildning och andra tjänster av hög kvalitet som är viktiga för människorna. Vi gör det för att vi ska ha bättre möjligheter än tidigare att se till att Finland är tryggt och att finländarna lever i trygghet.

Vi ser till att likabehandling och jämställdhet förverkligas så att Finland är ett bra land för alla.

Vi vill inte överföra notan på de unga. 

Vi måste spara, men samtidigt genomför vi reformer vars positiva effekter kommer att synas.

Till er unga vill jag säga: vi fattar beslut för att ni ska ha förutsättningar att bygga upp ett gott liv så som ni vill ha det. För att ni ska ha spelrum när ni fattar beslut om frågor som gäller kommande generationer. 


Ärade talman,

Finlands ekonomi börjar inte växa enbart genom att man minskar utgifterna. Vi måste samtidigt göra satsningar för framtiden. I det svåra ekonomiska läget är vår värdering att satsa på utbildning, kompetens och forskning. 

Vi stärker finansieringen av den grundläggande utbildningen med sammanlagt 200 miljoner euro. Vi ökar mängden undervisning för att lärarna ska ha mer tid att undervisa och eleverna mer tid att lära sig. Vi etablerar jämställdhetsfinansieringen så att vi kan stärka undervisningens kvalitet, jämna ut skillnader i lärande och förebygga segregation. Vi ser över stödet för lärande för att alla barn och unga ska ha möjlighet att få det stöd de behöver. 

Det är av avgörande betydelse att varje ung som går ut grundskolan har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att fortsätta studera. Vi ser till att det också inom yrkesutbildningen på andra stadiet finns tillräckligt med närundervisning. 

Vi medelålders frågar ofta unga vad de tänker göra när de blir ”stora”. Det är många som inte vet. Och de behöver inte veta. Det är viktigt att varje ung ser flera alternativa vägar att gå. 

Vi gör det lättare för unga att komma in på högskoleutbildning. Vi ökar omedelbart finansieringen för nya nybörjarplatser och riktar en allt större del av platserna till dem som avlägger sin första examen. 

Vi vill trygga varje studerandes möjligheter att studera på heltid. Även om indexhöjningen av studiestödet fryses och det görs ändringar i bostadsbidraget ökar det totala stödbeloppet för de studerande i och med att statsborgen för studielån höjs. Regeringen genomför också en totalreform av studiestödet.

Vi ser till att det också är möjligt att kombinera studiestödet med deltidsarbete. Vi tar hand om de studerande med familj som har det särskilt svårt. Därför höjer regeringen studiestödets försörjarförhöjning.  

Ärade talman, 

Kärnan i regeringsprogrammet är att vi ska kunna trygga en sådan framtid för unga där det finns arbete för dem som är i arbetsför ålder och arbetsförmögna. Ungdomsarbetslösheten är en av de största orsakerna till utslagning.

Alla förtjänar att klara sig på eget arbete. Arbete ger meningsfullhet i livet, möjligheter att förverkliga sig själv och mänskliga relationer. 

Nya arbetsplatser skapas inte utan arbetsgivare som vågar och för vilka det lönar sig att sysselsätta.  
Vi sänker på många olika sätt tröskeln för att anställa. Vi gör det lättare att ingå arbetsavtal för viss tid. Syftet är att hjälpa i synnerhet unga att finna sina första arbetsplatser och få arbete inom den egna branschen. 

Vi låter inte antalet omotiverade länkade visstidsanställningar öka. Påståendena om att de unga kommer att fastna i oändliga korttidsanställningar är bara skrämseltaktik. Regeringen vill minska ungdomsarbetslösheten genom att göra arbetsmarknaden flexiblare. 

Anställningsskyddet och skyddet för arbetstagare kommer även i fortsättningen att vara på en god nivå i Finland. 

Mellan raderna i interpellationen syns en avsikt att få regeringen att dra tillbaka alla arbetsmarknadsreformer. Vi backar inte, för då skulle vi bryta vårt löfte till de unga. Vårt mål är att det ska finnas arbete och välfärd också i morgon. De unga har anledning att kräva att också oppositionen lägger fram trovärdiga metoder för att förbättra sysselsättningen.  

Ärade talman,

De svåra globala problemen, till exempel klimatförändringarna, är de mest brännande frågorna i vår tid. Denna regering tar kampen mot klimatförändringarna på allvar.

Klimatförändringarna kan bekämpas utan att enskilda människors val begränsas oskäligt eller levnadsstandarden försämras. 

Det är möjligt att ha ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp samtidigt.  

Energiomställningen är en stor möjlighet för Finland. Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att öka produktionen av ren energi och el. Vi åtgärdar stora utsläppskällor. 

Vi ändrar uppvärmningssystemen, elproduktionen och industrin så att de använder ren energi. Vi lockar investeringar som baserar sig på ren energi till Finland. Investeringarna ger oss också arbete och välfärd. 

Vi ser till att det också i framtiden produceras ren mat i Finland. Därför stöder vi särskilt unga jordbrukare på landsbygden. 

Vi ser till att Finlands natur förblir en källa till styrka och rekreation. Vi skyddar statens gamla skogar, frilägger forsar. 
 
Ärade talman,

Undersökningar visar att största delen av de unga mår bra. Enligt ungdomsbarometern 2022 upplever färre än tidigare otrygghet i sin vardag och tillfredsställelsen med livet håller på att öka efter covid-19-pandemin. 

Samtidigt mår en del av de unga sämre och de psykiska problemen har ökat. Det är en fråga vi måste stanna upp vid. Vad kan vi göra för att psykiska problem inte ska påverka resten av livet?

Under den här säsongen genomför vi en terapigaranti. Lagberedningen har inletts och lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025. Inom tjänsterna på basnivå tryggar vi barns och ungas tillgång till korttidspsykoterapi eller annan psykosocial behandling. Detta löser inte alla problem, men beslutet är oerhört viktigt och borde ha fattats för länge sedan.

Regeringen satsar 14,5 miljoner euro per läsår på Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Via modellen stöder vi alla barns och ungas möjligheter till en meningsfull hobby. Att öka barns och ungas fysiska aktivitet är ett centralt mål också i programmet Mer motion i Finland. 

Vi satsar på ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, eftersom det är precis sådant förebyggande arbete som vi behöver.

Vi ingriper i psykisk ohälsa bland unga och deras upplevelse av hot om våld och otrygghet. Vi ingriper med både hårda och mjuka metoder. 

Unga behöver vuxna som bryr sig om. Framför allt hemma, men också i hela samhället. Alla vi vuxna har ett ansvar för att se till att ingen ung lämnas helt ensam. 

Ärade talman, 

Hela regeringsprogrammet för denna regering utgår ifrån rättvisa mellan generationerna och ifrån att vi ska bygga en bättre framtid. 

Vi förnyar det finländska samhället, förbättrar utbildningen och ökar sysselsättningen. Vi stärker de offentliga finanserna så att vi kan trygga tjänsterna även i framtiden och ta hand om dem som utsätts för prövningar i livet. 

Vårt mål är att Finland är ett land som klarar sig bra i framtiden. Ett Finland som de unga kan lita på.