Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Serien En hållbar utrikespolitik lyfter fram viktiga frågor vid utrikesministeriet

Utrikesministeriet 22.10.2019 16.37
Nyhet

I video- och artikelserien En hållbar utrikespolitik berättar ledande experter vid utrikesministeriet om de viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna som de arbetar med just nu. I det första avsnittet berättar Satu Mattila-Budich om sitt arbete som hybridambassadör, och om hur Finland som ordförande i Europeiska unionens råd har fört fram hybridhot på EU:s agenda.

Serien publiceras under höstens lopp 2019. Experterna intervjuas av Tuomas Lähteenmäki.

Hybridhot bekämpas med hjälp av kunskap och samarbete

Hybridpåverkan väcker idag mycket debatt. Kan hybridhot bekämpas och hur? 

Utrikesministeriets nya hybridambassadör Satu Mattila-Budich funderar en stund  innan hon svarar på frågan.

Tekstissä mainittu henkilö hymyilee. Hybridambassadör Satu Mattila-Budich.

”I vid bemärkelse är syftet med hybridpåverkan att destabilisera samhällssystemet, skapa osäkerhet eller att påverka andra staters interna angelägenheter utan att ty sig till traditionella maktmedel. Det är verksamhet som förekommer hela tiden i dagens värld”.

Mattila-Budich har denna höst tagit över uppdraget som hybridambassadör vid utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering. Innan dess var hon chef för Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg i Frankrike. Mattila-Budich inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1983.

”Hybridfrågorna är aktuella och utmanande. Med tanke på utrikesministeriets huvudmål har vi tre centrala uppgifter.

För det första måste vi som samhälle bättre förstå syftet med hybridverksamhet, vad de som är inblandade i verksamheten har för motiv och sedan aktivt arbeta för att motarbeta dessa. 

För det andra har Finland ett gott anseende i frågor som gäller både hybridfrågor och cyberfrågor. Det är av största vikt att denna erfarenhet utökas ytterligare och att kunnandet lyfts fram i vårt internationella samarbete. 

Den tredje punkten, som är ytterst central, är att det multinationella samarbetet mellan myndigheter fortsätter. På grund av vår historia har vi i Finland ett övergripande förhållande till säkerhet, vi har en hög utbildningsnivå och låg korruption. Jag skulle vilja lyfta fram digital läskunnighet som ett särskilt viktigt verktyg för att bekämpa hybridhot. Det behövs kontinuerligt och i alla åldersgrupper”, sammanfattar Mattila-Budich.

Verksamhet som kan karaktäriseras som hybridpåverkan anknyter förutom till utrikes- och säkerhetspolitiken också till juridiska, sociala och handelspolitiska frågor. 

”En av de huvudsakliga metoderna för hybridpåverkan är nätattacker, till exempel mot bank- och IT-tjänster, valpåverkan och olika slag av propagandakampanjer.” Spridning av felaktig och falsk information står i centrum för verksamheten. Motgiftet mot detta är att upprätthålla och utveckla samhällets resiliens, dvs. motståndskraft”, säger Mattila-Budich.

Behovet av att uppmärksamma hybridfrågor har varit aktuellt också under Finlands EU-ordförandeskap.

”Vi gläder oss över att en arbetsgrupp för hybridpåverkan har inrättats under vårt EU-ordförandeskap, att medlemsländernas och EU-institutionernas medvetenhet om hybridfrågor har ökat och samordningen förbättrats”, sammanfattar Mattila-Budich.

I centrum för hybridambassadörens arbete ligger också att skapa expertnätverk.

”Jag för en aktiv dialog med intressegrupper, myndigheter och till exempel det europeiska hybridcentret, som är placerat i Helsingfors. Jag samarbetar aktivt med ambassadör Janne Taalas, som ansvarar för cyberdiplomati, för att hybridfrågor och cyberfrågor ska finnas på de bord där det fattas beslut”, säger Mattila-Budich.

”Dessa teman fortsätter att vara aktuella under de närmaste åren och de är i allt högre grad en del av den europeiska säkerhetspolitiken. Under Finlands EU-ordförandeskap har i synnerhet de scenariobaserade övningarna på tjänstemannanivå och ministernivå varit lyckade. Det ligger i Finlands intresse att förståelsen för statliga eller icke-statliga aktörers påverkansförsök och bekämpandet av dem ökar på bred front.” 

Den nya videoserien En hållbar utrikespolitik tar upp centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap och i utrikesministeriet arbete.

Läs mer om gemensamma insatser för motverkande av hybridhot på Finlands EU-ordförandeskaps websida.

Tillbaka till toppen