Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsunderstöd för utbildning om mänskliga rättigheter för personer från utvecklingsländer

Utrikesministeriet 3.5.2019 10.05
Nyhet

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd enligt prövning för att stödja deltagande i utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter under 2019 för personer från utvecklingsländer.

Genom att understödja utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter vill ministeriet bidra till att stärka bevakningen och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna och i länder med övergångsekonomi. Utbildningsverksamheten ska stödja genomförandet av en utvecklingspolitik med rättighetsperspektiv och främja målen i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse och utrikesförvaltningens strategi för de mänskliga rättigheterna (2013).

Det är meningen att statsunderstödet ekonomiskt ska bidra till att personer från utvecklingsländer, i första hand forskarstuderande, kan delta i expertutbildning som anordnas i Finland. Utbildningen får kombineras med en forskningsperiod i arbetslivet, som ordnas och anvisas av den organisation som får statsbidrag. Högst 45 000 euro reserveras för ändamålet. Utbildningsprogrammet bör ordnas under 2019, antingen som en sammanhängande period eller i flera perioder.

Den organisation som beviljas statsunderstöd bör vara ett finländskt universitet som bedriver vetenskaplig forskning och erbjuder undervisning som grundar sig på den. Universitetet bör vara ett offentligrättsligt universitet eller ett stiftelseuniversitet enligt universitetslagen (588/2009).

Vid beviljandet av understöd prioriterar utrikesministeriet i synnerhet följande:
 
•    Arbetsplanens kvalitet. I arbetsplanen bör utbildningens innehåll beskrivas och det bör framgå hur utbildning är ordnad, hur de personer som får understöd rekryteras och väljs ut och hur projektet genomförs så att arrangemangen inte orsakar utrikesministeriet ytterligare kostnader eller skyldigheter på grund av att personerna vistas i Finland. 

•    Utbildningens kvalitet. Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenhet av att ordna högklassig utbildning inom mänskliga rättigheter och kännedom om Finlands utrikes- och människorättspolitik, dess prioriteringar och metoder. Sökande ska beskriva hur utbildningen främjar målen i den utvecklingspolitiska redogörelsen och utrikesförvaltningens strategi för de mänskliga rättigheterna.

Anvisningar för ansökan

Ansökan om statsunderstöd ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla en arbetsplan, en budget och en skriftlig beskrivning som redogör för hur ansökningsvillkoren ovan uppfylls. 

Ansökan ska riktas till utrikesministeriet och vara framme senast den 30 maj 2019 kl. 16.00. Ansökningar kan sändas per e-post till adressen [email protected] eller per post till Utrikesministeriet/POL-40, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

När bidrag beviljas, utbetalas, används och övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001). Beslutet om understöd innehåller närmare villkor som ska tillämpas på utbetalningen, användningen och uppföljningen av understödet. Sökande ska i sin ansökan om statsunderstöd meddela om:

- den sökande eller hens representant som avses i kap. 47, 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) med lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 47 kap. 6 a § (anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd) det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren

- den sökande eller hens representant som avses i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen med lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen (301/2004) (utlänningsförseelse av arbetsgivare) det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren

- den sökande genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts sådan påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren.

Ytterligare information: Nina Nordström, chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 104

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

Tillbaka till toppen