Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

UM söker kandidater till förlikningsmän, skiljedomare och domarsuppleant till OSSE-domstolen för förlikning och skiljeförfarande

Utrikesministeriet 2.4.2019 11.16
Nyhet

Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidat till uppgiften som förlikningsman eller skiljedomare i OSSE-domstolen för förlikning och skiljeförfarande senast den 23 april 2019.

Konventionen om förlikning och skiljedom inom KSSE (FördrS 30/1995) trädde för Finlands del i kraft den 20 april 1995. Genom konventionen inrättades en förliknings- och skiljedomstol inom KSSE (senare OSSE) för att genom förlikning och, när så är lämpligt, genom skiljedom lösa tvister som konventionsstaterna hänskjuter till den. Domstolen består av förlikningsmän och skiljedomare som tillsätts av konventionsstaterna. Domstolen är inte samlad ständigt, utan för varje tvist tillsätts en särskild förlikningskommission eller skiljedomstol med ledamöter som väljs från förteckningen över förlikningsmän eller skiljedomare.

Varje konventionsstat utser två förlikningsmän, av vilka åtminstone den ena ska vara medborgare i staten i fråga. Förlikningsmännen ska enligt konventionen vara personer som innehar eller har innehaft höga nationella eller internationella poster och som har allmänt erkända kvalifikationer vad avser internationell rätt, internationella relationer eller tvistlösning. Förlikningsmännen tillsätts för en sexårsperiod som kan förnyas.

Skiljedomaren och domarsuppleanten kan vara medborgare i den utseende staten eller i en annan OSSE-stat. Skiljedomaren och domarsuppleanten ska ha de kvalifikationer som i deras respektive länder krävs för utnämning till de högsta domarämbetena eller vara rättslärda med allmänt erkända kvalifikationer i internationell rätt. Skiljedomaren och domarsuppleanten tillsätts för en sexårsperiod som kan förnyas en gång.

Mandatperioden för Finlands nuvarande förlikningsmän, skiljedomare och domarsuppleant i OSSE:s domstol för förlikning och skiljeförfarande  går ut i maj 2019. De som är intresserade av uppgiften ombeds lämna en skriftlig anmälan till utrikesministeriet senast tisdagen den 23 april 2019 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 på adressen Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet ”OSSE-domstolen för förlikning och skiljeförfarande”. Meritförteckning ska bifogas.

Närmare information om uppgiften fås från utrikesministeriets rättstjänst, enheten för folkrätt, e-post [email protected]

OSSE-domstolens webbplats  https://www.osce.org/cca

 

Tillbaka till toppen