Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Finlands omfattande geodatamaterial är till nytta vid områdesplanering

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 9.31
Pressmeddelande 569/2020

I Finland har man samlat in geodatamaterial systematiskt i över hundra år, bland annat genom undersökningar och kartläggningar av berggrunden. Datamaterialet är till hjälp exempelvis vid planeringen av områdesanvändningen och vid planeringen av hur olika funktioner ska placeras ovan och under markytan. Dessutom håller materialet internationellt sett hög standard.

Ramboll Finland Ab och Luleå tekniska universitet har inom ramen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet utrett värdet på Finlands nationella geodatamaterial. I forskningsprojektet utreddes

  • vilket mervärde det nationella geodatamaterialet ger samhället och gruvbranschen både kvantitativt och kvalitativt sett
  • vilka nuvarande och potentiella kostnadsbesparingar som utnyttjandet av geodatamaterialet ger, vilken inverkan utnyttjandet av materialet har på antalet nya investeringar och vilken betydelse det har för vetenskaplig verksamhet
  • med vilka metoder värdet på materialet kan ökas så kostnadseffektivt som möjligt i framtiden
  • hur motsvarande datamaterial utnyttjas i jämförelseländer.

Det nationella geodatamaterial som utredningen gällde var sådant geologiskt, geofysikaliskt och geokemiskt material från mark- och berggrunden som Geologiska forskningscentralen förvaltar.

Finlands geodatamaterial lockar internationellt

Finlands nationella geodatamaterial håller en mycket hög standard också i internationell jämförelse. När det gäller tillgången till geodatamaterial, materialets omfång, datainsamlingen och effekterna på gruvinvesteringars attraktivitet är Finland ett av de ledande länderna i världen.

Omkostnadsvärdet på geodatamaterial som är centrala med tanke på mineralekonomin uppgår till cirka 1 330 miljoner euro. I Finland har det uppkommit 2,4 euro i total avkastning, 1,1 euro i värdeökning och 0,5 euro i skatteinkomster (enligt nuvarande skattestruktur) per varje euro som investerats i anskaffning av geodatamaterial. Beräknat utifrån nyttan för samhällsekonomin uppgår värdet på det nationella geodatamaterialet till cirka 5,15 miljarder euro. Utifrån de kostnader som undvikits uppgår det nationella geodatamaterialets samhälleliga värde enligt medianen till uppskattningsvis 17,9 miljoner euro och enligt medelvärdet till 716 miljoner euro per år.

I fortsättningen bör geodatamaterialet utvecklas i riktning mot nya användningsändamål och användningssätt. Nya användningsändamål och användningssätt bör kartläggas genom regelbundna enkäter till dem som använder materialet för att göra materialet mer användbart för olika behov. Genom att utveckla materialet kan man också uppnå betydande besparingar, i och med att man på annat håll i samhället kan undvika kostnader genom att utnyttja det datamaterial som står till buds.

Utredningen har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information: Joonas Hokkanen, ledande sakkunnig, Ramboll Finland Ab, tfn 0400 355 260, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.