Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2019

Statsrådets kommunikationsavdelning 15.11.2018 13.56 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 14.52
Pressmeddelande 535/2018

Regeringen överlämnade torsdagen den 15 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Enligt den kompletterande budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 99 miljoner euro och inkomstposterna sänks med 80 miljoner euro. Förslaget ökar statens nettoupplåning med 178 miljoner euro. Statsskulden uppskattas uppgå till cirka 109 miljarder euro vid utgången av 2019. I skatteinkomsterna föreslås så gott som inga ändringar alls.

Flaggskeppsverksamheten inom forskningen och utvecklandet av yrkesutbildningen tillförs kapital

Regeringen satsar på toppforskning och forskningens genomslag genom att bilda en stiftelse som bidrar till att stärka flaggskeppsverksamheten inom forskningen. För undervisnings- och kulturministeriet föreslås det en fullmakt enligt vilken staten får överlåta börsaktier till ett värde av 60 miljoner euro till stiftelsens grundkapital.

Det bildas också ett aktiebolag som ska stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport. För undervisnings- och kulturministeriet föreslås det en fullmakt enligt vilken staten får överlåta börsaktier till ett värde av 80 miljoner euro till det egna kapitalet för det aktiebolag som bildas.

Finanspolitiska ministerutskottets pressmeddelande 13.11.2018

Stöd till den finländska livsmedelsproduktionen och bekämpning av svinpest

För att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge till följd av de problem som torkan under vegetationsperioden 2018 orsakade föreslås det ett tillägg på 22,5 miljoner euro för tryggande av jordbrukets verksamhetsförutsättningar. För det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro för att användas till de behov av ändringar i stöd och stödnivåer i anslutning till verkställandet av stöden som följer av att efterfrågan på stöd är större än väntat.

För effektivare åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest föreslås ett tillägg på 700 000 euro för Livsmedelsverkets omkostnader och ett tillägg på 1,1 miljon euro för Tullens omkostnader.

Sysselsättningspolitik och utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa

För arbets- och näringsministeriet föreslås en bevillningsfullmakt på 23 miljoner euro för betalning av ersättningar för sysselsättningsresultat åren 2020–2024. Beloppet får användas för resultatpremier i anslutning till SIB-projektet för sysselsättning, som bygger på investering med samhällseffekt och syftar till att minska långtidsarbetslösheten. SIB-modellen (Social Impact Bond, resultatbaserat finansieringsavtal) innebär att investerare finansierar verksamheten och den offentliga sektorn betalar bara för de faktiska resultat som uppnås. Verksamhetens genomslag utreds genom att de arbetslösa som deltar i projektet jämförs med en kontrollgrupp.

Det föreslås ett tillägg på totalt 3,4 miljoner euro för utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa på grund av att tiden utan ersättning inom utkomstskyddet för arbetslösa förkortas. Regeringen föreslog den 8 november 2018 att tiden utan ersättning, eller den så kallade karensen, förkortas till 60 dagar om arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet av en orsak som beror på arbetstagaren. För närvarande föreläggs arbetssökande en 90 dagar lång tid utan ersättning i en sådan situation.

Senatfastigheters investeringsfullmakt utökas

Det föreslås att Senatfastigheters investeringsfullmakt utökas med 50 miljoner euro och intäktsföringen minskas i motsvarande grad på grund av förberedelserna inför de fastighetsaffärer mellan VR och Senatfastigheter genom vilka förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet koncentreras till Senatfastigheter. Enligt förslaget ska VR:s inkomster från fastighetsaffären delas ut till staten som extra vinstutdelning, varvid ägararrangemangen i fråga om fastigheterna inte påverkar saldot i budgeten.

Dessutom föreslås Senatfastigheter få rätt att överlåta en fastighet i Böle i Helsingfors för en köpesumma på 24,8 miljoner euro.

En ökning på 11,4 miljoner euro i anslagen för Folkpensionsanstalten

Det föreslås en ökning på 11,4 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder. Tilläggsfinansiering behövs bland annat för det arbete som besluten om utkomststöd medför och för genomförandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Beredskap för införandet av ett reservpolissystem

För kostnaderna för inrättandet av ett system med reservpoliser föreslås cirka 2,2 miljoner euro. Beslut om införandet av systemet fattas separat. I polisens omkostnadsanslag föreslås dessutom 2 miljoner euro för merutgifter för TUVE-tjänsterna.

För utgifter som föranleds av skyddspolisens lokalprojekt föreslås tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 1,6 miljoner euro.

I anslagen för Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på cirka 1,3 miljoner euro för utgifter som föranleds av den nya STUVE TOSI-tjänsten som Suomen Turvallisuusverkko Oy tillhandahåller.

Övervakningen av penningtvätt effektiviseras

I anslutning till den lagstiftning om övervakning av penningtvätt som föreslås träda i kraft vid ingången av 2019 föreslås ett anslag på 800 000 euro för de kostnader som polisen orsakas av övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Dessutom föreslås 833 000 euro för informationssystemen och förbättring av verksamhetsförutsättningarna vid centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

För inrikesministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 170 000 euro för lagstiftningsuppgifter och andra uppgifter som gäller bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. För regionförvaltningsverken föreslås det ett tillägg på 382 000 euro i tilläggsresurser för övervakning enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Tilläggsfinansiering för ändringar i studiestöd och bostadsbidrag

Från ingången av 2019 beaktas studerandes stipendier inte längre som inkomst, och från och med den 1 augusti 2019 minskar föräldrarnas inkomster inte studiepenningen eller bostadstillägget för en studerande som är yngre än 18 år. Till följd av dessa ändringar föreslås det ett tillägg på 930 000 euro för studiestödsutgifter.

Lagändringarna i fråga om studiestödet utvidgar kretsen av studerande som är berättigade till allmänt bostadsbidrag, och därför föreslås det ett tillägg på 2 miljoner euro för utgifter för bostadsbidrag.

Andra ändringar

För utrikesförvaltningens husbyggen föreslås ett tillägg på sammanlagt 11,3 miljoner euro, varav 7 miljoner euro anvisas för tillfälliga lokaler för kansliet för Finlands ambassad i Peking och 4,3 miljoner euro för ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i Moskva.

Det föreslås en utökning av fullmakten när det gäller möjligheten att förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken. Detta innebär att Finlands andel av bankens tecknade kapital höjs med 595 miljoner euro, från nuvarande 3,099 miljarder euro till sammanlagt 3,694 miljarder euro, till följd av Storbritanniens utträde ur EU.

I fråga om produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett avdrag på cirka 47 miljoner euro på grund av att marknadspriset på el är högre än beräknat och att skatten på torv har höjts.

Ett tillägg på 10 miljoner euro föreslås för innovationsstöd för skeppsbyggnad, vilket gör det möjligt att öka satsningarna på innovationer inom skeppsbyggnadsindustrin och stärka den internationella konkurrenskraften.

Det föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för stödet till sjöfarten på grund av ett tillägg som uppgår till hälften av arbetsgivarnas andel av arbetslöshetsförsäkringspremien för lönebetalningsåret 2018.

För statsunderstödet för att främja gång och cykling och för kommunernas kollektivtrafikprojekt föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro.

För att ibruktagandet av myndigheternas fältledningssystem och av den anknytande elektroniska patientjournalen för prehospital akutsjukvård ska kunna tidigareläggas föreslås det ett engångsanslag på 2,2 miljoner euro för systemets underhållskostnader.

För social- och hälsovårdsministeriet föreslås 160 000 euro, för Institutet för hälsa och välfärd 80 000 euro och för regionförvaltningsverken 480 000 euro för att stärka resurserna för styrning och utveckling i fråga om vård utom hemmet inom barnskyddet.

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019
Finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer 13.11.2018

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404, Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, och Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236