Minister Arhinmäki slog fast finansieringsplanen för biblioteken för en fyraårsperiod

Undervisnings- och kulturministeriet 30.11.2012 11.35
Nyhet

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har slagit fast finansieringsplanen för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt för 2013-2016.

Kostnadsberäkningarna för projekten i finansieringsplanen uppgår totalt till drygt 41 miljoner euro och det beräknade statsunderstödet till totalt nästan 18 miljoner euro. I planen bereder man sig preliminärt på att finansiera Helsingfors stads centrumbiblioteksprojekt.

Under 2013-2016 kommer totalt 15 bokbussar att förnyas. 19 biblioteksbyggnadsprojekt är under planering, varav åtta är nybyggen. Övriga projekt är grundliga renoveringar.

Finansieringsplanen är gjord på basis av närings-, trafik-, och miljöcentralernas beredning och på den föregående finansieringsplanen. Planen för 2013 baserar sig på statsbudgeten för 2013 och ligger som grund då statsunderstödsmyndigheterna beviljar statsunderstöd för 2013 samt vid beredningen av nästa finansieringsplan.

Ytterligare information: kulturrådet Hannu Sulin, tfn 0295 3 30299

Biblioteksanläggningsprojekt och bokbussprojekt