Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde riktlinjer för föregripande inflytande i fråga om den kommande budgetramen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.4.2024 14.15 | Publicerad på svenska 29.4.2024 kl. 12.10
Pressmeddelande

Den 26 april behandlade EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter för föregripande inflytande i fråga om EU:s nästa fleråriga budgetram. Ministerutskottet diskuterade också kommissionens meddelanden om hantering av klimatrisker och om främjande av bioteknik och biotillverkning. Därtill fastställde ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför informella ministermöten.


EU-ministerutskottet fastställde Finlands första ståndpunkter för föregripande inflytande och preliminära synpunkter i fråga om EU:s kommande fleråriga budgetram (2028–). Målet är att Finland ska kunna påverka kommissionens förslag i tid. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag före början av juli 2025. Utgångspunkten i Finlands föregripande inflytande är att ramnivån ska hållas på en skälig nivå. Finlands mål är att dess nettobidrag inte ska stiga. Samtidigt är Finland dock berett att verka för tilläggssatsningar på prioriteringar som det anser viktiga. Finland anser att den fleråriga budgetramen också i fortsättningen ska vara det primära svaret på finansieringsbehov på EU-nivå. Finland förbinder sig starkt till att stödja Ukraina och till återuppbyggnaden av landet. Finland förhåller sig öppet till olika finansieringslösningar för att stödja Ukraina. Den fleråriga budgetramen bör också bidra till EU:s strategiska konkurrenskraft och övergripande säkerhet. Finland strävar efter ett budgetramsbeslut som tar hänsyn till den övergripande betydelse som Finlands östgräns har för EU.

EU-ministerutskottet anser att det meddelande för att främja bioteknik och biotillverkning i EU som Europeiska kommissionen lade fram i mars är viktigt. Att främja bioekonomin är ett av de viktigaste målen för Finlands regering, och Finland driver på frågan i programmet för den kommande Europeiska kommissionen. Syftet med meddelandet från den nuvarande kommissionen är att skapa en gynnsam tillväxtmiljö för sektorn och erbjuda globala lösningar på samhälls- och miljöproblem. Bioteknik och biotillverkning är viktiga faktorer i bioekonomin. De omfattar sektorer och system som baserar sig på biologiska naturresurser och på deras funktioner och principer.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens meddelande om hantering av klimatrisker, som är ett led i EU:s klimatpolitik. Syftet med meddelandet är att stärka beredskapen för konsekvenserna av snabbt framskridande klimatförändringar. EU-ministerutskottet förhåller sig positivt till kommissionens meddelande och anser i enlighet med regeringsprogrammet att man utöver åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och åtgärder för att minska utsläppen bör främja åtgärder som förbättrar samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna.

Dessutom fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    Jordbruks- och fiskerådet den 29 april
•    Informellt möte mellan ministrarna med ansvar för EU-frågor den 29–30 april

På jordbruksrådets agenda står jordbrukssektorns snabba åtgärder under kriser, handelsrelaterade frågor inom jordbrukssektorn, den årliga översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken och framtiden för EU:s jordbrukssystem. Dessutom kommer Finland och tre andra länder att föra fram behovet att beakta bioekonomin i den kommande Europeiska kommissionens arbetsprogram. När det gäller fiske ska ministrarna diskutera fiskerikontroll.

Det informella mötet mellan ministrarna med ansvar för EU-frågor inleds med festligheter med anledning av att det gått 20 år sedan unionens utvidgning 2004. Även de nuvarande tio EU-kandidatländerna deltar. Därefter ska EU-ministrarna diskutera med kandidatländerna om ländernas rättsstatsreformer i samband med anslutningsprocessen. Efter mötet med kandidatländerna fortsätter EU-ministrarna att sinsemellan diskutera EU:s framtid och respekten för rättsstatsprincipen i den utvidgade unionen.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Satu Keskinen, biträdande avdelningschef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 040 508 6722, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på finska på statsrådets webbplats.