Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 24.2.2020 14.30
Pressmeddelande 90/2020

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 25 februari. På dagordningen står bland annat förberedelserna inför Europeiska rådets möte i mars samt rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Storbritannien.

Ministrarna inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 26–27 mars med att diskutera dagordningen för mötet. Europeiska rådet ska diskutera stärkandet av EU:s ekonomiska bas, digitala frågor, EU:s utvidgning och aktuella utrikespolitiska frågor.

Avsikten är att rådet ska fatta ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Storbritannien efter landets EU-utträde. Samtidigt ska rådet anta förhandlingsdirektiv för kommissionen. Finland är berett att godkänna både beslutet att inleda förhandlingar och förhandlingsdirektiven.

Vid det offentliga sammanträdet under mötet ska ministrarna diskutera kommissionens arbetsprogram för 2020 och EU-institutionernas gemensamma planering av lagstiftningsarbetet. Finland fortsätter att främja de centrala temana för sitt EU-ordförandeskap (att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet). I planeringen av lagstiftningsarbetet betonar Finland framför allt den europeiska gröna given, en ekonomi som gynnar människorna samt den digitala utvecklingen i Europa.

Vid mötet kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om effektivisering av EU:s utvidgningspolitik. Finland anser att en trovärdig utvidgningspolitik är en investering i fred, stabilitet, säkerhet och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Kommissionens förslag utgör en god grund för fortsatta diskussioner. Reformen av utvidgningspolitiken bör framskrida så att beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien kan fattas före toppmötet EU–västra Balkan i maj. Under punkten övriga frågor kommer det kroatiska ordförandeskapet eventuellt att informera om EU:s nästa fleråriga budgetram.

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli